Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat deze zou beproefd worden gelijk in 't »Advie3 : concept-contract" wordt voorgesteld, daartegen heeft de Vergadering vooreerst principiëele bezwaren.

A. a. En dit niet alleen, omdat volgens dit contract, in strijd met de plechtige overeenkomst en met de daarna, niet dan na ernstige deliberatiën, plechtig uitgesproken bevestiging, „dat de Kerken ter opleiding van de dienaren des Woords eene eigene inrichting hebben te handhaven", „moeten" en »zullen behouden" (zie boven) — de Theol. School te Kampen opgaat in de Th. Faculteit der V. U. en „de School der Kerken" zelfs verdwijnt; terwijl de nieuwe »ééne inrichting," formeel en materieel, wat Hoogleeraren en Studenten, gebouwen en flnantiën betreft, als Theol. Faculteit der Vrije Universiteit behoort aan en eigendom is van de Vereeniging voor Hooger onderwijs op Geref. grondslag; met wie de Kerken slechts een, elk oogenblik opzegbaar, contract hebben en zouden hebben.

b. Maar vooral ook omdat het heilig recht en de heilige vrijheid der Kerken inzake de opleiding tot den dienst des Woords zelve, in dat contract, meer of min worden prijsgegeven. Immers, dat recht zou bij wijze van compromis, als proef overgegeven worden aan de Vereen, voor Hooger Onderwijs op Geref. grondslag.

En toch, „niet aan eene Vereeniging, maar aan de Kerk zijn de woorden Gods toebetrouwd. Zij is de pilaar en vastigheid der Waarheid ; zij heeft de van God haar gegeven roeping, om het Woord te bedienen, om het uit te leggen, te verdedigen, te verbreiden en alle creaturen te prediken." (Dr. Bav., Th. S. en Vr. Un. bl. 49). Vergelijk o.a.IGor. 12 : 28, Ef. 4 : 11 en 12, 1 Tim. 3 : 15. 't Is daarom „het recht der Kerken om zelve te zorgen voor de opleiding harer dienaren en te dien einde in stand te houden

Sluiten