Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de regeling der lessen van de Hoogleeraren (art. 9) ?

e. En insgelijks : is het wel goed en recht dat de Kerken zich laten betrekken in de geschillen over den grondslag der Vereen , art. 2 der Statuten, en hare Hoogleeraren noodzaken om, krachtens het bepaalde in art. 4 van het concept-contract aangaande de verplichting van de Hoogleeraren in de Theol. - ook nog, boven de onderteekening der Kerkelijke Formulieren, door onderteekening te verklaren, dat „zij het in art. 2 der Statuten aangegeven standpunt aanvaarden" ? Telkens toch bleek bij de reeds lang aanhangige disputen over dien grondslag, dat, om met Dr. H. Bouwman te spreken, „die formule onvolledig, onduidelijk en onwetenschappelijk is." En al de Hoogleeraren der Theol. School verklaarden nog ten vorigen jare in hun „Verklaring" etc., Steil. VII, dat „op het standpunt der Vereeniging (in zake art. 2 der Stat.) confessioneel en wetenschappelijk met elkander in strijd zijn." Vergelijk nog Dr. Bav., Th. School en Vr. Univ. bl. 12 — 17.

ƒ. Daarbij komt dat het lidmaatschap van een Geref. Kerk geen vereischte is voor het lidmaatschap der Vereen., en dat dus de Vereeniging nu voor een deel bestaat en later voor een groot deel zou kunnen bestaan uit leden van onderscheidene Kerkgenootschappen.

g. En ten slotte moet het, principieel, als een gewichtig bezwaar gelden, dat door dit contract de Kerken afhankelijk zouden worden van den Staat, als de Vereeniging subsidie en den effectus civilis bij de Wet verkreeg. Reeds verleden jaar waarschuwden al de Hoogl. der Theol. School daarvoor, in hunne „Verklaring" etc., Steil. VIII; met deze woorden: „Rijksuitkeering" . . . „dien kant gaat liet zeker ook uit met de Vrije Universiteit. Zij gaat, wanneer zij eenigszins volledige Univ. is, de draagkracht van ons Geref. volk ver te boven. Op den duur kan zij ... zonder.staats-

Sluiten