Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe is 'fc gegaan en gaat het nog thans te dezen opzichte op het terrein van 't lager onderwijs ? En geeft niet hetgeen thans reeds als voorwaarde in uitzicht gesteld wordt tot nadere bevestiging van 't voor de vrije Gymnasia verkregen promotie-recht, een krachtige waarschuwing ?

Hebben wij niet reeds smartelijke teleurstellingen ingeoogst ten opzichte van onze voorstellingen van een mogelijk gemakkelijker weg en minder bezwarende voorwaarden in zulke gevallen?

Doch op Staatkundig terrein eischt men meer dan wij 't ons voorstellen. En 't kan haast ook niet anders. De Vergadering kan en mag derhalve niet anders dan herhalen de waarschuwing van de Hoogl. der Theol. School van het vorige jaar :

„De Kerken mógen zich niet in dienst laten nemen van de politiek!"

B. Doch de Vergadering heeft ook zakelyjke bezwaren tegen 't concept-contract. Ter bewijsvoering ontleent zij daartoe geen argumenten aan het karakter of 't wisselvallige van de Vereeniging zelve. Dr. Bav. gaf in zijn Th. School en Vr. Univ., bl. 9-22 en 48, daarvan reeds een sprekende teekening, waarbij hij concludeerde : „De Kerken mogen zich dus tienmaal bedenken eer zij de opleiding tot den dienst des Woords laten varen en aan eene particuliere Vereeniging overlaten".

De Vergadering herinnert slechts kort:

a. aan de onzekerheid van 't contract, dat volgens art. 12 elk oogenblik „opzegbaar" is, terwijl de Theol. School zal opgeruimd zijn, en de Kerken noch op de Hoogleeraren, noch op de inrichting, noch op de Studenten eenig recht zullen kunnen doen gelden;

b. dat verscheiden bepalingen onduidelijk zijn, en andere noodige in 't geheel niet opgenomen. Bijv.: waarom wordt

Sluiten