Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't slot van alin. 3 bepaald dat de Curatoren der Kerken eene benoeming moeten laten volgen ingeval geen bezwaar bestaat, of 't bezwaar door de Gen. Syn. ongegrond wordt verklaard; maar aan 't slot van alin. 2 niet bepaald, dat ook de Curatoren der Vrije Univers., in dat zelfde geval, de beslissing der Gen. Syn. zullen doen volgen door eene benoeming ?

c. dat de Kerken gevaar loopen, door de verplichting bij art. 4 v. h. contract, in verband met art. 1 der „Instructie voor de Hoogl." der Vrije Univ., zoowel sommige van hare tegenwoordige als later van door hare Curatoren benoemde Hoogleeraren te moeten derven, omdat zij gewetens-bezwaar hebben tegen die onderteekening, en geen Synodale verklaring hen daarvan kan ontheffen. Alleen de Vereeniging zou 't struikelblok kunnen wegnemen; maar zij wilde dat tot nu toe nog niet; ook blijkens 't verwerpen der amendementen, daartoe ingediend, in 't midden der 25 Broederen;

d. dat bij verschil over verklaring of toepassing van eenig ander artikel dan 3, 4, 7 en 8, een scheidsrechter ontbreekt, en de Kerken in allerlei moeilijkheden worden gewikkeld, en met opzegging van het contract kunnen gedreigd worden ;

e. dat de gebouwen op naam van de Vereeniging komen, blijkens art. VH der „Adviezen en mededeelingen", en de Kerken wel voor de helft der waarde een hypotheek zouden ontvangen, maar dat het de vraag is, of deze bepaling niet terstond zou moeten veranderd worden als de Regeering voor subsidie en eflfectus civilis eens een waarborg voor de finantieele kracht der Vereeniging als voorwaarde stelde. Ook houde men hierbij onder het oog, dat de kosten, verbonden aan eene vereeniging van de School en de Faculteit, niet gering zijn ; vooral als ook de Vr. Univ. zou moeten verplaatst worden, gelijk de meesten

Sluiten