Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook praktische redenen. Te dezen opzichte mogen deze enkele aanduidingen genoeg zijn :

a. dat er tweeërlei Curatoren zullen zijn, die nog al eens „overleg" zullen hebben te plegen, bijv. volgens art. 2 (middenzin), art. 6, art. 8 en art. 9, en in nog andere gevallen, niet genoemd. Tot welke geschillen van formeelen en materieelen aard dit aanleiding kan geven, behoeft niet uiteengezet te worden ;

b. dat er tweeërlei Professoren zullen zijn, niet van ééne maar van twee verschillende inrichtingen herkomstig, In 1854 bracht men ook Docenten uit onderscheiden Schoolkringen bijeen te Kampen. En wat een onrust en strijd veroorzaakte dit niet in eigen en daarbuiten in gemeentelijken kring jaren lang. Maar dat geschiedde toen in een Kerkelijke School, onder krachtig Kerkelijk op- en toezicht. Maar hoe zal 't zijn in een gansch andere verhouding, en dat nog al met verlies van eigen School ?

c. dat, in plaats dat de Kerken, bij deze proefneming, wat minder zouden hebben te betalen, zij meer hebben bij te dragen. Immers, nu betalen ze rechtstreeks per jaar voor vijf Prof. f 15000; dan zouden ze (Zie Art. 5 concept-contr.) voor acht Prof. f 24000 hebben bij te dragen, en bovendien minstens f 2000 rente van de helft van het Stichtingskapitaal (Adviezen, VII); terwijl de Vereen., inplaats van f 15000 voor drie Prof. nu, dan voor bijdrage aan het tractement van acht Prof. f 16000 zou hebben uittekeeren. Bovendien zouden bij de voorgestelde regeling 60 X f 100 collegegelden, dat is f 6000, niet meer komen in de kas der Kerken, maar in die der Vereeniging,

In 't algemeen beschouwd, zouden dus de Kerkelijke kringen per jaar f 9000 meer aan traktementen hebben te betalen; ook het Studentenleven zou (van de meerdere collegegelden zwijgen wij maar) allicht 60 X f 100 af200

Sluiten