Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AFSCHEIDING VAN S. VAN VELZEN.

Nu men het wêer eens over den naam Afgescheidenen ]) gehad heeft, is het niet ondienstig eens een detailonderzoek in te stellen langs historischen weg naar dien naam. "Wij beperken ons tot de Afscheiding van Van Velzen, te meer, daar wij alleen in betrekking tot hem tot de eerste bronnen den toegang hebben in het archief der Nederlandsche Hervormde Kerk te Drogeham. Van Velzen erkende zelf den naam en het feit der afscheiding. Later werd beweerd: „Wij zijn uitgedreven. Wij hebben ons niet afgescheiden." Zoo sprak Van Velzen niet. Hij zeide van zjjne aanhangers, dat zij zich hadden afgescheiden. In een lidmatenboekje te Drogeham staat het volgende aangeteekend.

1884.

„Den 18n November is Johanna Maria Wilhelmina de Moen met attestatie van lidmaatschap van de gemeente te Leiden alhier overgekomen."

„Afgescheiden den 20" Dec. 1835."

„S. van Velzen, v. d. m."

„Den 14 Dec. 1835 hebben de hieronder genoemde personen, overeenkomstig het ambt der geloovigen beschreven in art 28 der Nederlandsche geloofsbelijdenis,

1) Bedoeld is eene polemiek in De Geref Kerk vóór eenige maanden. De plaatsing van dit stuk werd eenigszins vertraagd.

Bed,

Sluiten