Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich afgescheiden van het Nederlandsche Hervormde kerkbestuur hetwelk in 1816 is opgerigt weshalven zij volgens art. 2 van het algemeen reglement voor genoemd kerkbestuur niet meer tot die Hervormde kerk behooren.

Mannen.

S van Velzen, predikant.

Sjouke Storm.

V rouwen.

Joh. Maria Wilh. van Yelzen.

Sjoukje Jitzes Bosma.

Wietske Harmes Kijlstra.

Antje Hendriks Jager.

Sietske Geerts Spoelstra, (teruggekeerd in Mei 1837. J. P., pred.)

Trijntje Jans van der Veen.

Geertje Jeens Postma.

Antje Wiberens de Jongh."

Yan deze personen was alleen Geertje Jeens Postma en wel met nog 8 andere mannelijke en vrouwelijke personen den 12den December 1834 dus een jaar en twee dagen tevoren als lidmate aangenomen en den 14den daarop bevestigd.

De genoemde namen staan in het lidmateuboekje van Drogeham opgeteekend met de hand van Ds. S. van Velzen en dus niet autografisch, dan alleen zijn eigen naam. De acht andere aannemelingen van Yan Yelzen gingen dus niet met hem op den weg der Scheiding mede.

1) Of Van Velzen met deze dubbele onderstreeping op de zinnebeeldige beteekenis van dien naam heeft willen wijzen, laat zich vermoeden. T, D.

Sluiten