Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ten slotte niet tusschen Yan Yelzen en zijn kerkeraad tot eene uitbarsting van oorlog gekomen zijn? Ik weet het niet. Het kan zijn van niet. Maar de volgende woorden geven toch te denken.

Hij zegt: „Vreeslijke bezoekingen van den Allerhoogsten staan daarom deze ongetrouwen te wachten, want de Heere Heere heeft gezegd. Ik zal den schuldigen geenszins onschuldig houden! Met een schoon gelaat kan wel de mensch, maar God niet bedrogen worden. Mogen dan nog deze woorden in de hand Gods dienen tot een middel van bekeering voor hen die deze dingen zullen lezen of horen lezen, opdat de toekomste des Heeren voor hen niet tot verschrikking maar vertroosting moge wezen. Amen. S. van Yelzen predikant bij de afgescheidene Gereformeerde Gemeente".

Hiermede treedt Van Yelzen en de zijnen van het tooneel der Ned. Herv. Kerk af.

Wie waren die medestrijders? Een man en acht vrouwen van eene Ned. Herv. Gemeente, die tegenwoordig nog ± 1200 zielen telt. De Afgescheidene gemeente bedraagt 380 en de doleerende, die onder leiding van den oefenaar L. Warmolts staat 450. Pastorie en kerk uit Yan Velzens dagen zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een in betrekkelijken zin prachtig kerkgebouw, dat in Romaanschen rondbogenstijl is opgetrokken en veelkleurig van binnen is versierd, terwijl de luchtige, hooggezolderde vertrekken der pastorie aan een vermoeiden reiziger eene aangename plaats, om uit te rusten en zich te verkwikken, kunnen aaabieden. Iets eigenaardigs in den tuin dier pastorie is, dat de kleine boompjes, die oorspronkelijk het priëel omgaven, tot zware boomstammen zijn opgegroeid. Moge de tegenwoordige be-

Sluiten