Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Doch het wordt tijd tot het punt van uitgang terug te keeren en alzoo wat nader toe te lichten de stelling, dat de ernstige en allerminst lichte arbeid, door den jeugdigen doctorandus Kuyper gewijd aan het antwoord op een prijsvraag over het kerkelijk vraagstuk in de dagen van Calvijn en a Lasco — een antwoord, met goud bekroond — van historische beteekenis voor het Nederlandsche volk is geworden.

Dat deze arbeid vormend voor hem is geweest, schreef hij zelf een tiental jaren daarna in zijn Confidentie, verklarende dat een jaar uitsluitend aan de bestudeering van dat vraagstuk besteed voor goed een plooi aan zijn geest moest geven. Is dan nu hiermede uitgemaakt, dat Dr. Kuyper niet even grooten invloed zou hebben gehad, zoo zijn eerste ernstige studie niet aan één der groote mannen uit de Reformatie, maar aan één der geestelijke vaders van de Pransche revolutie ware gewijd geweest ? Zou van zijn woord niet even groote kracht zijn uitgegaan, indien dat woord in dienst gesteld was geweest van een levensbeschouwing, die gansch de 19de eeuw de heerschende was? Deze vragen kunnen veilig ontkennend beantwoord worden. Een Talleyrand kon zijn schitterende talenten in dienst stellen van iedere richting: hij blijft ten slotte met al zijn groote gaven, in de geschiedenis van zijn land en in die van de volks-ontwikkeling, slechts een formeele plaats innemen. Een man van karakter daarentegen kan alleen iets beteekenen, wanneer hij bezield wordt door een krachtige, innige overtuiging.

Welnu, toen Dr. Kuyper als student zich waagde aan een beantwoording der Groninger prijsvraag, gaf hij slechts bevrediging aan een behoefte, die, onbewust wellicht, leefde in zijn

Sluiten