Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

loen het in 1872 kwam tot een dagelijksche uitgave van een orgaan voor de anti-revolutionaire richting (de Standaard), waarvan Dr. Kuyper de hoofd-redacteur zou zijn, was er zeer zeker wel een anti-rev. richting, maar toch geen anti-rev. partij. Althans, wanneer onder partij verstaan moet worden een breede verzameling van menschen, georganiseerd in kiesvereenigingen op den grondslag van één en hetzelfde Program van beginselen. Groen van Prinsterer was vóór dien tijd, in zekeren zin, zelve de partij: hij gaf voor iedere verkiezing de stembus-leuze aan. Doch hoeveel vertrouwen die christen-staatsman ook had bij zijn geloofsgenooten, het bleek toch telkens, dat wilden die geloofsgenooten invloed op den gang van 's lands zaken uitoefenen, een organisatie en een Program van beginselen hoog noodig waren. Groen was daarvan zelf overtuigd; en reeds was in 1869 een schoolwet-program door hem ontworpen en een convent van invloedrijke geestverwanten te Utrecht belegd. Zijn leeftijd was echter te ver gevorderd, zijn krachten waren in een harden strijd en in een veeljarigen zwaren en vruchtbaren arbeid te veel verslonden dan dat van hem nog een reuzenarbeid als de organisatie van een partij kon worden verwacht.

Dr. Kuyper heeft dien arbeid van Groen overgenomen. En sinds zijn optreden aan de Standaard vermeerderde schier met den dag het getal welbewuste anti-revolutionairen, die binnen eenige jaren een partij vormden met een organisatie, door den tegenstander benijd en door een ieder bewonderd. Dr. Kuyper heeft op schitterende wijze het woord van Mr. de Bosch Kemper beschaamd gemaakt: «Geen volk minder geschikt dan het Nederlandsche om in goed georganiseerde partgen afgedeeld

Sluiten