Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap tegen God, zich Zijner wet niet onderwerpt en niet onderwerpen kan. Juist omdat de Christelijke religie als de absolute religie optreedt, eischt zij en moet zij eischen een gevangen leiden van al onze gedachten tot de gehoorzaamheid van Christus. Omdat zij de religie der genade, devolkomene „Erlösungsreligion" is, moet zij den mensch bevrijden van de zonde in haar ganschen omvang en met al hare gevolgen, dus niet alleen van de onreinheid des harten en de besmetting des vleesches, maar ook van de duisternis des verstands en de dwaasheid des geestes. Zij kan zich aan den natuurlijken mensch even weinig bewijzen, als het licht aan den blinde en het geluid aan den doove. Zij erkent zijn oordeel niet, en onderwerpt zich niet aan zijne uitspraak. Maar zij verheft zich hoog boven hem, en oordeelt zelve allen en alles. Christus is tot een crisis, tot een oordeel in de wereld gekomen, en brengt door zijne verschijning tusschen licht en duisternis scheiding teweeg.

Om als waarheid erkend te worden, stelt daarom de Christelijke religie aan ieder mensch den eiscli, dat hij, ook als wetenschappelijk mensch, zichzelven verloocliene en zijn kruis op zich neme. Om het koninkrijk der hemelen in te gaan en te zien, is er wedergeboorte van den ganschen mensch van noode. Om te bekennen, of Jezus' leer uit God is dan wel of Hij uit zichzelven spreekt, is vooraf de gezindheid vereischte, om den wil des Vaders te doen. Om God te aanschouwen, moet er reinheid des harten zijn. De Christelijke religie heft dus eerst den mensch tot hare eigene hoogte op, neemt hem op in haar eigen kring, bestraalt hem met haar eigen licht; en dan vertoont zij zich aan hem in hare hemelsche wijsheid en in hare goddelijke kracht. In Uw licht zien wij het licht. Als onze oogen ontdekt zijn, aanschouwen wij

Sluiten