Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

religie kan de theologie niet missen, omdat zij zonder het helderder, door deze ontstoken, licht in allerlei dwalingen van rationalisme of mysticisme verloopt. Alle leven heeft licht van noode voor zijn wasdom en bloei. Het volk heeft ten allen tijde en op ieder terrein aan gidsen behoefte, die het met bewustzijn doen treden in het rechte spoor. God heeft daar zelf in huisgezin, staat, maatschappij, in wetenschap en kunst, en zoo ook in de kerk rekening mede gehouden en er zorg voor gedragen. Hij gaf aan het volk Israël zijne priesters en profeten, aan de gemeente des Nieuwen Testaments hare apostelen en evangelisten. En Hij geeft nog altijd door aan de gemeente sommigen tot herders en leeraars, tot het werk der bediening, tot de volmaking der heiligen, tot opbouw des lichaams van Christus.

Dit zou niet alzoo behoeven te zijn, indien de godsdienst niets dan eene vage, romantische gemoedsstemming ware. Maar godsdienst sluit ook voorstellingen in; geloof is ook kennis; kennisse Gods, theologie dus in zekeren zin, is het hart der religie. God te kennen is het leven. Deze kennis is het, die voortdurend geleid, uitgebreid, verhelderd, des noodig naar het Woord gezuiverd en gereinigd moet \\ orden. En daartoe is de theologie een van God verordend instrument. Alle secten, die de theologie verachtten en van geen opleiding voor den dienst des Woords wilden weten, zijn daarom na korter of langer tijd buiten het leven komen te staan, van allen invloed naar buiten beroofd en meestal in onderlingen twist en langzame verkwijning te gronde gegaan.

Door de theologie blijft het religieuze leven zijn samenhang bewaren met de cultuur van zijn volk, blijft het positie nemen op de hoogte van zijn tijd, houdt het verband met land en volk, met wetenschap en kunst, met staat en maat-

Sluiten