Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om tot vrede te komen, dan door datzelfde geloof, dat het deel is van alle kinderen Gods.

Een mensch en een Christen, een mensch en een theoloog strijden niet. En God beware er ons voor, dat wij, theologen wordende, in diezelfde mate zouden ophouden, menschen te zijn!

Daarom komt de theologie ook nimmer het standpunt des geloofs te boven. Desnoods kan het geloof de theologie ontberen. Maar de theologie kan zonder het geloof geen oogenblik bestaan. Dit is haar begin niet slechts, het is ook haar midden en haar einde. Boven haar ingang staat geschreven: God heeft het voor de wijzen en verstandigen verborgen, en heeft het aan de kinderkens geopenbaard. En tot die belijdenis keert de kundigste theoloog aan het einde van al zijne onderzoekingen terug. Van eene onderscheiding tusschen kerkelijke en wetenschappelijke, tusschen exoterische en esoterische sprake kan en mag dus nimmer sprake zijn. De pistis gaat hier op aarde nooit in guosis over. Veeleer behoort als ideaal ons zulk eene theologie voor oogen te staan, die, terwijl zij kerkelijk is, toch niet slechts naar stichting en practische nuttigheid maar in ernst naar waarheid vraagt, — want anders zou zij geen theologische wetenschap zijnen ook niet metterdaad de kerk van Christus dienen; en die toch ter andere zijde als wetenschappelijke theologie met het Christelijk geloof, met de belijdenis der gemeente, met de leiding des Geestes in de geschiedenis der kerk rekening houdt — want anders zou zij zich van die levenssappen berooven, welke ook voor haar wetenschappelijken bloei onmisbaar noodig zijn.

Er vloeit hieruit voor den beoefenaar der godgeleerdheid de eiscli eener kinderlijke bescheidenheid voort. Zeker,

Sluiten