Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord, hebben wij ook de overtuiging, dat wij niet van de waarheid ons verwijderen, maar haar altijd dichter naderen zullen. Want alles is het eigendom der gemeente. Hetzij Paulus, Apollos of Cephas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn allen de hare, wijl zij Christi en Christus Godes is.

Mijne Heeren Studenten. Studeeren is een voorrecht en een eere, maar het is juist daarom ook een moeitevolle arbeid, een arbeid in het zweet des aanschijns. Indien ergens, dan groeien er op het uitgestrekte veld der wetenschap doornen en distelen overal, waar gij den voet zet. Al is het ook, dat gij uwe opleiding ontvangen moogt aan eene Universiteit, die op Gereformeerden grondslag staat, gij kunt en gij moogt, als Studenten aan zulk eene Hoogeschool, u niet afsluiten van de wereld, die van alle zijden u omringt. Dat wensch ik dan ook niet; maar wel is het mijne bede tot God, dat gij in die wereld bewaard blijft van den Booze, die het beide op uw belijdenis en op uw leven toegelegd heeft. Studeeren is strijden, met het hoofd niet alleen, maar ook met het hart; en ook hier is de overwinning alleen weggelegd voor dengene, die wettelijk, naar de hiervoor vastgestelde regelen strijdt. Verslapt dus niet in uw ijver, maar onderzoekt te dieper en te ernstiger, naarmate de waarheid moeilijker te vinden en te handhaven is. Neemt nooit in jeugdigen overmoed eene overijlde beslissing, maar stelt liever de beslissing uit, totdat gij door langdurig en nauwkeurig onderzoek tot oordeelen in staat zijt. Bedenkt steeds, dat de wetenschap nergens concreet hier op aarde te vinden is en geen enkelen geleerde of school aanstelde tot haar onfeilbaar orgaan, maar dat gij bijna altijd slechts te doen hebt met inzichten en meeningen van wetenschappelijke mannen, die onderling tot

Sluiten