Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstel-Bos niets meer weten. Het was artikelsgewijze verworpen, heette het, en daarom kon men er niet meer op ingaan. En n.b.! ik had vóór die laatste onderhandelingen uitdrukkelijk gezegd, dat ik met de broeders, die voor het voorstel-Bos hadden gestemd, nog eens wenschte te spreken, en verzocht daarbij de 25 broeders, ons kennis te geven, als zij ons nog iets over dat voorstel hadden te zeggen. Dat was toegestemd door heel de Synode. Formeel was het immers even onjuist amendementen voor te stellen op een voorstel dat reeds artikelsge wijze aangenomen was; zooals de 25 van ons vroegen. Nog eens: hadden de 25 broeders toen nog maar wijzigingen aangevraagd op het voorstel-Bos, er was kans van slagen geweest. En dat was hun plicht geweest, omdat het voorstel-Bos geheel overeenstemde met het gesprokene op Woensdag 20 Augustus door meer dan 20 broeders met sympathie beluisterd.

Doch Prof. Dr. Bavinck wa.s sedert weer veranderd!

Den eenen dag stonden wij nog principieel gelijk (20 Aug.), en spraken we nog den volgenden dag samen, om vast te blijven staan op het standpunt van 20 Aug., en verklaarde de Professor mij uitdrukkelijk, dat mijn voorstel, op de bijeenkomst van 20 Aug. voorgelezen, wel aangenomen kon worden. Natuurlijk; want het was geheel in overeenstemming met zijn woord, toen gesproken.

En den volgenden dag kwam de Professor met het voorstel-BAviNCK, van een geheel ander standpunt uitgaande!

Hoe dat mogelijk was, begrijp ik nog niet.

Op den 20sten Aug. heette het: de Vereeniging moet er geheel buiten gelaten worden, en de Kerken moeten alle zeggenschap hebben; en een paar dagen daarna dient diezelfde Professor een voorstel in, waarin staat, dat zoowel de Vereeniging als de Kerken zullen benoemen (art. 3), en dat „de benoeming van een nieuwen Hoogleeraar in de Theologie aldus geschiedt, dat deze Hoogleeraar door de Kerken en door de "Vereeniging voor Hooger Onderwijs beide wordt aangesteld (art. 5). Ziet verder art. 7 over het traktement; art. 8 over het toezicht enz. De Vereeni-

2

Sluiten