Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken, lettende op het oordeel der meeste Provinciale Synodes, om, zelfs indien een voorslag goed werd gekeurd, niet tot de uitvoering over te gaan, zoo daaruit schadelijke gevolgen voor de rust en den vrede der kerken zouden voortvloeien, acht het niet raadzaam, in de gegeven omstandigheden de Vereeniging van de Theol. School met de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit tot stand te brengen."

En zoo had de Synode dan, op voorstel van een lid der meerderheid, besloten om den toestand te laten zooals die was vóór de Synode.

Toch vond de meerderheid het wel goed, iets te doen, wat eene afwijking was van den toestand vóór de Generale Synode. Een tweede collecte voor de Theol. School werd alleen toegestaan, onder voorwaarde dat ook tweemaal voor de Theol. Faculteit gecollecteerd werd. Daarmee werd dus aangenomen wat vóór de Synode nog nooit toegegeven was, namelijk dat de Theol. Faculteit dezelfde flnanciëele rechten op de Kerken had als de Theol. School, die aanvaard was als de eigene inrichting der Kerken. De Theol. Faculteit wil dus wel de gelden der Kerken, doch voor haar zeggenschap is men wat bevreesd. Dit kwam op eigenaardige wijze uit. Ik stelde n.1. voor, de twee collecten voor de Theol. Faculteit toe te staan onder voorwaarde, dat de Vereeniging, ter dechargeering, rekening en verantwoording zou doen aan de Kerken, in Generale Synode vergaderd.

Dat voorstel werd verworpen. Dus men wilde wel het geld van de Kerken, maar rekening en verantwoording doen aan de Kerken, opdat officiëel bewezen werd dat de gelden, voor de Theol. Faculteit gegeven, ook werkelijk en uitsluitend voor die Faculteit gebruikt werden, wilde men niet. Ja, in de bladen wilde men publiceeren hoeveel de collecten opgebracht hadden; evenals men dat lezen kan van de collecten en giften voor allerlei inrichtingen die geheel buiten de Kerken om werkzaam zijn. Maar meer niet. De Kerken hebben met de huishouding van de Vereeniging niets te maken. Zij wil niet staan onder controle

Sluiten