Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk tot eenheid van opleiding te komen. Daarom heb ik ook altijd op alle kerkelijke vergaderingen gesproken en gestemd tegen hen die niet wilden ingaan op een voorstel om tot eenheid van opleiding te komen: zoo op de Provinciale Synode als op de Generale Synode.

2e. Met het concept-contract van Van Andel c.a, hen ik meegegaan, niet omdat ik daarin de uitdrukking vond van wat mij het meest gewenscht voorkwam, maar om te zien of het langs dien weg tot eenheid van opleiding kon komen, met gemeene toestemming der Kerken. Hierin stond ik te Utrecht niet alleen, want bijna niemand kreeg daar zijn zin; zooals o. a. èn door Prof. Rutgers èn door mij uitdrukkelijk is gezegd; zij het dan ook, dat wij dat in juist tegenovergestelden zin bedoelden.

3e. Tegen het concept-contract heb ik mij op de kerkelijke vergaderingen nooit willen verzetten, omdat ik meende dat wij tot aan de Generale Synode moesten meewerken in die richting, om intusschen te zien en te hooren wat de Kerken ervan zouden maken. Die meewerking echter kon van mij niet sterk zijn, en is ook nooit sterk geweest. Veeleer heb ik de bezwaren, op de vergaderingen gebracht, in 't licht gesteld: zoo op de classis als op de Provinciale Synode.

Werden er voorstellen ter tafel gebracht, die naar mijn gevoelen het concept-contract verbeterden, dan was mij dat tot vreugde. Vandaar dat ik met veel meer vrijmoedigheid met het voorstel-Leeuwarden kon meegaan, dan met dat van Utrecht.

4e. Op de Generale Synode bleek, èn uit de Agenda èn uit de ingekomen Missieven:

a. dat verreweg de meeste Provinciale Synoden het niet eens waren met het concept-contract van Van Andel c.a.;

b. dat de meeste Provinciale Synoden zulke wijzigingen wilden, als het zeggenschap der Kerken vermeerderden;

c. dat velen, zoo Kerkeraden als leden, op den ingeslagen weg niet wilden voortgaan, maar heel de kwestie liever onbesproken lieten, en den bestaancien toestand wilden bestendigen; en

Sluiten