Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. dat drie Provinciale Synoden, waaronder ook die van Friesland, besloten hadden niet tot eenheid van opleiding over te gaan, wanneer een voorstel niet met gemeene toestemming kon genomen worden, en vrees voor scheuring ontstond, omdat »meer gelegen lag aan de eenheid der Kerken dan aan eenheid van opleiding." Zoo sprak de Provinciale Synode van Friesland.

Wat nu te doen ?

Voorop sta, dat de onderteekenaren van het conceptcontract algemeen van oordeel waren, zooals Prof. Rutgers het uitdrukte, dat wij nu op de Generale Synode niet meer gebonden waren aan ons concept-contract, maar dat nu ieder naar omstandigheden en naar zijn beste meening kon oordeelen, adviseeren en besluiten in zake de eenheid van opleiding.

Ik nam toen de vrijheid — wat zeker niemand mij zal betwisten — om een voorstel te ontwerpen, verschillend van het uitgangspunt, in het concept-contract neergelegd, en meer in overeenstemming met het uitgangspunt in het voorstel-BwiNCK, op de Generale Synode te Groningen 1899 ingediend.

Dat voorstel, met zulk een uitgangspunt, vond kennelijk sympathie bij de vele broeders, met wie ik er over sprak. Ook bij mijn mede-afgev. Ds. De Geus en bij Prof. Bavinck.

In het vooruitzicht mij reeds verheugende, dat zulk een voorstel bijna aller goedkeuring zou wegdragen, kwam — zonder mijn weten — Prof. Bavinck in eens met een voorstel, uitgaande van een ander beginsel, meer naar het concept-contract, doch tegen mijn ontwerp, dat reeds veel bijval had gevonden.

Toen ik daarop mijn kort ontwerp officieel tegen het Voorstel-BAVINCK indiende, in de hoop, dat zij die verklaard hadden met mijne hoofdgedachte het eens te zijn, daarbij zouden blijven , bleek dat velen van gedachte waren veranderd , en nu met het voorstel-BAViNCK meegingen. Veertien , met wie ik nog in het geheel niet gesproken had, toonden meer sympathie voor mijn voorstel te hebben, zoodat ten slotte 25 op het Voorstel-BAVINCK en 15 op dat van Bos stemden.

Sluiten