Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie nu veranderd waren, laat ik aan de beoordeeling der broederen over.

Hadden Prof. Dr. Bavinck en de zijnen geen ander voorstel ingediend, dan was mijn voorstel, gelijk te verwachten was, met bijna alle stemmen aangenomen, en hadden de broeders zeker even luide mijne houding op de Generale Synode geprezen, als zij nu openbaar hunne afkeuring er over te kennen geven.

Maar gij hadt toch ten slotte moeten meewerken om tot eenstemmigheid te komen, zeggen de broeders. En dat deedt gij niet.

Waarom niet ?

Ie. Omdat ik oordeelde, dat het voorstel-Bos — wezenlijk gelijk aan dat van Prof. Dr. Bavinck in 1899 — èn de eenheid van opleiding wilde, door mij voorgestaan, èn handhaafde de afspraak dienaangaande gemaakt in 1891-92.

2e. Omdat ik wist, dat niet alleen zij die vóór het voorstel-Bos hadden gestemd, maar vele kerkeraden en leden door heel het land er zich over verblijdden.

3e. Omdat ik vreesde, dat het meegaan met het voorstelBavinck scheuringen in de Kerken zoude veroorzaken , en

4e. Omdat ik beter oordeelde, in gegevene omstandigheden eerst eens al de Kerken te hooren over die twee voorstellen, die zij nog niet besproken hadden, en omdat ik mij overtuigd hield, dat de meeste Kerken, bij goed nadenken en kalme bespreking, aan het voorstel-Bos de voorkeur zouden geven, als zijnde tot nu toe altijd de bovendrijvende richting geweest, gelijk op de Generale Synode te Groningen nog duidelijk was gebleken, en zelfs dit jaar nog, omdat tegen het concept-contract van Van Andel c.a. in, meerderheden van provinciën en groote minderheden van andere provinciën het niet met de grondgedachte van dat concept eens waren.

Het was dan ook mijne vaste overtuiging, na te Arnhem op de Synode alles gehoord te hebben, dat verreweg de meeste leden der Synode met het voorstel-Bos meegegaan waren, had niet de naam van Prof. Bavinck voor het andere voorstel een overwegend gewicht in de schaal gelegd. En nog zouden de meeste Kerken vóór dat voorstel stemmen, was men niet ten deele moedeloos geworden door

Sluiten