Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu word ik door Prof. Bavinck van uit Dokkum naar Amsterdam ontboden om eene vriendschappelijke samenspreking te houden, terwijl de Professor over de benoeming reeds beslist heeft, en dus te voren weet, dat onze bespreking geheel overbodig is.

Meer nog. De Professor verzoekt Maandags eene samenspreking, die nog uitzicht gaf op eene minnelijke schikking, en den volgenden dag, Dinsdags, geeft hij zich reeds aan de Vrije Universiteit over en laat de Theol. School in den steek. In één dag dus van Kampen naar Amsterdam gedraaid.

Dat klopt precies met dat omdraaien op den 21 Augustus, nadat den 20sten nog zoo kras voor de Theol. School en het recht der Kerken gesproken was. Waarlijk, men moet wel denken, dat de tegenwoordigheid van en het spreken met Prof. Rutgers, Kuyper en Geesink een ongelooflijken invloed heeft op Prof. Bavinck!

Het begint iemand te duizelen bij goed nadenken.

Dezelfde Professor, die in zoo ongunstigen zin sprak over de Vereeniging en zoo pleitte voor het zeggenschap der Kerken, geeft zich ineens over aan de Vereeniging, zonder dat eerst een voorstel of contract het zeggenschap der Kerken op de benoeming enz. heeft geregeld. Hij geeft zich nu maar op goed geluk over. Misschien zijn er nog voorwaarden bij de aanneming gesteld; doch kunnen Directeuren en Curatoren voorwaarden geven of aannemen, buiten en boven de statuten en reglementen der Vereeniging? Mij komt dat althans vreemd voor. Ik meende, dat over veranderingen in statuten en reglementen eerst op eene ulgemeene vergadering beslist moest worden. En daarvan vernam men niets. Of hebben de leden op de algemeene vergadering niets te zeggen; beslissen de Professoren, Directeuren en Curatoren maar naar welgevallen ?

Het zal echter wel in orde komen! Dat denk ik ook. Als zij de Prof. Bavinck en Biesterveld maar eerst te Amsterdam hebben, zullen zij hen daar wel langzamerhand beduiden, dat heel dat zeggenschap der Kerken eigenlijk

Sluiten