Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch als men mij vraagt, of de Theol. School staat en valt met hunne tegenwoordigheid, dan is mijn antwoord:

God hangt van niemand af. Hij kan ook, zonder deze hooggewaardeerde broeders, de Theol. School staande houden; zij het ook door beproevingswegen heen.

Eenheid van opleiding is ook mijn leus. Doch als men op zoo onrechtvaardige wijze de kwestie wil oplossen, geloof ik dat God er in zal blazon, en hen die onrecht doen zal beschamen.

Moed gehouden, broeders en zusters! Als gij u wijdt aan de Theol. School met meer gebeden en tevens met financieelen steun, zal de eigene inrichting der Kerken blijven bestaan.

Laat in elk geval nooit toe, dat zij op zulk eene wijze verdrongen wordt.

Bestudeert de voorstellen-BAvracK en die van Bos, en oordeelt dan welke van die twee het meest overeenkomen met de gedachte van Prof. Dr. Bavinck op 20 Aug. .1902:

»Ten einde eenheid te verkrijgen, is het het beste, om bij de benoeming, schorsing en ontslag der Hoogleeraren in de Theologie de Yereeniging voor Hooger Onderwijs er geheel buiten te laten (ik cursiveer), en alle recht in dezen aan de Kerken toe te kennen."

Behartig voorts het woord van dien Hoogleeraar: „De School, door de Kerk der Scheiding gesticht, heeft er aanspraak op, om te blijven voortbestaan."

Denkt na over des Hoogleeraars woord: „Want eene vereeniging is onbetrouwbaar."

En bidt met mij om den vrede van Jeruzalem.

Ter vergemakkelijking laten wij hierbij afdrukken de artikelen in de voorstellen-BAvmcK en Bos, zooals zij op de Generale Synode aangeboden zijn.

Later zijn in beide voorstellen eenige wijzigingen aangebracht, die echter tot het wezen der zaak niet afdoen.

Sluiten