Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15. Van wege de Kerken worden tien Curatoren (met hunne secundi) benoemd, voor elke provincie één. Deze benoeming geschiedt door de Generale Synode uit een voordracht van dubbeltallen door de Provinciale Synodes.

Art. 16. (Als in coneept-BAViNCK, met voorbehoud van eventuëele wijziging.

De kosten verbonden aan de vereeniging van de Theol. School en de Theol. Faculteit, eventueel ook de kosten van een daardoor noodige verplaatsing van de Vrije Universiteit, zullen voor de helft gedragen worden door de Kerken, met dien verstande, dat een nieuw gebouw moet worden ingericht, van de kosten hiervoor zal worden afgetrokken de som, die het thans in gebruik zijnde gebouw der Vrije Universiteit opbrengt. De Vereeniging geeft voor de ontvangst van het aldus door de Kerken betaalde aandeel in de kosten een hypothecaire schuldbekentenis aan de Kerken ; en verplicht zich, indien het contract met de Kerken verbroken wordt, deze som binnen een jaar te restitueeren. Bij deze te restitueeren som zullen echter niet in rekening gebracht worden de kosten, aan de verhuizing der Hoogleeraren verbonden.

Voorts zal door de Generale Synode in overleg met de Vereeniging voor Hooger Onderwijs worden vastgesteld, welk aandeel door de Kerken zal betaald worden in de kosten, aan onderhoud der gebouwen enz. verbonden.

Art. 17. Het contract van de Kerken met de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs wordt aangegaan voor onbepaalden tijd, met dien verstande, dat het van weerszijden opzegbaar zal zijn, mits hiervan een jaar van te voren kennis gegeven worde.

Eventueel verschil over de uitlegging van eenig artikel van dit contract wordt door de Generale Synode beslist.

Art. 18. De Generale Synode wijst als plaats van vestiging der Eigen Inrichting, tevens Theol. Faculteit der Vrije Universiteit, 's-Gravenhage, Leiden of Utrecht aan.

Slotbepaling.

Daar de Vereeniging der Theol. School en der Theol. Faculteit der Vrije Universiteit tot onmiddellijk gevolg heeft de losmaking van het Gymnasium (tot hiertoe aan de Theol. School verbonden) van de Kerken, behooren de Kerken dadelijk maatregelen te nemen, om bedoeld Gymnasium aan de Vereeniging over te doen, met bevestiging van de verkregen rechten der Leeraren, thans aan dat Gymnasium verbonden.

Sluiten