Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prezen in den constitutioneelen regeeringsvorm en het kiesrecht, die na de Révolutie in eere kwamen. In den eed van Overlieden en Proefmeesters, in hun verantwoordelijkheid aan de Overheid, in hun verkiezing door de Gildebroeders, in den eisch, dat zij op hun beurt zouden aftreden zonder aanstonds herkiesbaar te zijn, lagen zooveel elementen, die tot reformatie der Vakorganisaties konden dienen.

Er is hier toch een recht, dat te handhaven en te waarborgen is; een recht van de bekwaamheid en het eerlijk Bedrijf tegenover onbekwaamheid en zwendelarij; een recht van den Patroon, maar ook een recht van ieder man in zijn arbeid, in zijn Yak, om mee te oordeelen over zijn eigen recht en Vak, en om naar zijn talent door ijver en trouw naar de beste positie in zijn Vak te kunnen staan en die te kunnen innemen. Er is hier een gemeenschap van leven in arbeid en belangen, waarvoor behoorlijke rechtspraak en behoorlijke verantwoording der leidende personen dooide Overheid naar haar goddelijke roeping bij de Wet te waarborgen is. Hier voegt een regeling met eerbiediging van de „Souvereiniteit in eigen kring", en naar die zuivere beginselen, waarvan het Calvinisme de eere draagt; naar die ware democratische beginselen, die, omdat ze Christelijk zijn, het volle gemeenschapsleven tot zijn recht laten komen, door de goddelijke ordinantiën met betrekking tot de verscheidenheid van gaven en roeping en rechten te huldigen, maar door tegelijk ook te huldigen de even goddelijke ordinantiën aangaande het recht van eiken mensch Gods in de menschelijke gemeenschap, en aangaande de werking van ieder deel in zijn maat.

De verantwoordelijkheid der Overlieden en Proefmeesters tegenover het Gild ware naar zuivere beginselen te regelen geweest. Het stemrecht, dat in het Gild alleen den Meesters als Gildebroeders was toegekend, had ook voor de Gezellen geregeld kunnen worden, zij het in dien zin, dat een evenredig getal uit hun midden voor het Gildestemrecht, althans voor de zaken, die mede hun belang en hun recht

Sluiten