Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven worden zonder keur der Vakmannen; geen geld of goud mag zonder keur uitgaan; geen geneeskunst of rechtspraktijk mag zonder keur geoefend worden; geen prediking van Gods Woord mag de wacht en de keur deiKerk en harer voorgangers missen; waarom zou de menschelijke gemeenschap, wat zoo velerlei arbeid aangaat, dan zonder den waarborg, waarop zij recht heeft, gelaten moeten worden, en welke waarborg voegt hier dan de keur van den georganiseerden Vakarbeid zelf onder de Wet der Overheid?

Réformatie der bestaande Vakorganisaties, der Gilden, had tot goede rechtsverhouding der Vakken in het maatschappelijke en nationale leven kunnen leiden; aan dat maatschappelijk leven zijn recht tegenover den arbeid kunnen waarborgen; de Vakgemeenschappen kunnen veredelen en verheffen; het Patroonschap schoon en normaal kunnen doen werken; en aan allen man in zijn Vak het pad van zijn recht, het pad van zijn vrijheid in zijn Vak kunnen effenen, waardoor hij in zijn Vakgemeenschap zichzelf kon ontplooien, zijn positie kon helpen verbeteren, en zoo, wat den arbeid aangaat, tot zijn eer en zijn geluk kon komen.

De Revolutie echter heeft deze Vakorganisaties in naam der „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" met één slag vernietigd. Zij heeft daarmee aan ieder burger, hij ware te voren Meester of Gezel, vreemdeling of inwoner, bekwaam of onbekwaam, het recht gegeven, om in elk Vak als Bedrijfsondernemer, als Patroon, op te treden. Maar zij heeft daarmee aan alle rechtsordening en aan alle rechtsbedeeling op het gebied van den handenarbeid een einde gemaakt; alle Vakken uiteengerukt; alle banden van organisatie tusschen de Bedrijven' gebroken; een teugellooze concurrentie van den degelijken arbeid tegen prulwerk en zwendelarij in het leven geroepen; de banden tusschen Patroons en Werklieden verscheurd; een rechtelooze positie voor den Werkman geschapen; alle regelmatige vakopleiding en vakontwikkeling verstoord; — en den droom van recht,

Sluiten