Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee zonder werk, zonder brood. Heel de Vakorganisatie van weleer dreigt plaats te maken voor de Kapitaalheerschappfj, die zich door enkele energieke geesten van de Bedrijven zoekt meester te maken en ze steeds meer in het Grootbedrijf te concentreeren, en die haar ijzeren wet zonder inspraak der mannen, die arbeiden, aan allen, die in de Bedrijven dienstbaar zijn, voor de dagen van hun kracht wil opleggen, om hen daarna weer buiten het hek van Bedrijf en Vak en Arbeid te sluiten.

Het is allerminst te verwonderen, — wijl immers van de zijde der Bedrijfsondernemers, ook waar deze den schoonen naam van Patroon blijven voeren, (enkele goeden niet te na gesproken, wier eere wij allerminst willen verkorten !) alle initiatief ontbrak, om tot een heusche Vakorganisatie te komen, of ook in hun Bedrijf de rechtspositie der mannen , die met hen in gemeenschap werken, te regelen, — dat daar in de steeds breeder schare der afhankelijken, die zonder Vakorganisatie en zonder rechtspositie in hun Bedrijf werkten, weerstand opkwam tegen de kapitaalmacht, waardoor ze dreigden onder te gaan. Het recht van vereeniging, door de landswet erkend en gewaarborgd, kwam hun te hulp en werd het koord, dat zij aangrepen, om zich te sterken; een weldaad Gods in den nood der revolutietijden. Werkliedenvereenigingen kwamen op; en in die Werkliedenvereenigingen, — het is hun eere! — is het denkbeeld van organisatie van den arbeid en van Vakorganisatie weer uitgesproken, bepleit en aangegrepen.

Wij moeten echter, juist ter wille der noodzakelijke Vakorganisatie naar goddelijke ordinantie, opkomen tegen wat bij toeneming in de kringen der Werklieden, en ook buiten die kringen, onder Vakorganisatie wordt verstaan en als Vakorganisatie in praktijk gebracht wordt. De stoot, de benaming en de praktijk zijn hier van niet-Christelijke zijde gegeven, en naar ons oordeel van Christelijke zijde niet genoegzaam grondig beoordeeld en gecorrigeerd. Gevolg daarvan zou een „Christelijke" beweging kunnen zijn, die een zoogenaamde Vakorganisatie dreef; een beweging uit

Sluiten