Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revolutionnaire onchristelijke beginselen, onder Christelijken naam, ten bate van den antichristelijken geest, in schending der goddelijke ordinantiën. Onze Christenmannen zouden daardoor zich bezondigen; het Woord Gods weerstaan; den Christus doen lasteren; hun zielen verderven. Zij zouden zich bovendien voeden met een illusie, waar ze Gods ordinantiën verzaakten; geen Vakorganisatie zouden zij verkrijgen, maar slechts voortgaande verderving en vernietiging van de gemeenschap in Bedrijf en Vak, en daardoor steeds grooter uiteenrukking van de organische Bedrijfs- en Vakgemeenschap, waardoor alleen organiseering mogelijk is. Zij zouden, in stee van Vakorganisatie te verkrijgen of te bevorderen, die organisatie in verdenking en verachting brengen, haar bestrijders opwekken, vermeerderen, en tegen zich in het harnas jagen. Zij zouden daarmee ook den broederband, die Patroons en Werklieden als Christenen verbindt, schenden, en een vuur aansteken in heel de Christelijke gemeenschap.

Werkliedenvereenigingen zijn niet te veroordeelen; Christelijke Werkliedenvereenigingen zijn noodig; aaneensluiting van Christenwerklieden in Vereenigingen is gewenscht en in der tijden nood Christenplicht; Vak vereenigingen van Werklieden, Christelijke Vakvereenigingen van Werklieden, zijn tot voorbereiding voor Vakorganisatie een aangewezen middel; — maar Vakorganisatie is dit alles niet-, en waar de Werkliedenvereenigingen heusch Vakorganisaties willen zijn, daar moeten ze noodzakelijk het antichristelijk spoor kiezen, dat Gods ordinantiën weerstaat; daar geven ze aan de Werklieden asch voor spijze; daar maken ze ware Vakorganisatie onmogelijk.

Wij, Christenen, allen voor één, moeten voor ware Vakorganiseering pleiten en arbeiden ; niet alleen de Werklieden, neen, niet minder, ja allereerst en allermeest, de Patroons; en heel de Christelijke gemeenschap. Om Gods wil en ter wille van Gods menschen; om den arbeid en om de menschheid. Daartoe moet echter ons oordeel over de tegenwoordige zoogenaamde Vakorganisatie vaststaan;

Sluiten