Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakorganisatie achterwege bleef of onderdrukt werd, omdat men den waan zou sterken, dat de Werkliedenvereeniging reeds de Vakorganisatie is. Maar die naam is niet zoo onschuldig; die naam vertegenwoordigt een gedachte, een beginsel, een stuk historie, een praktijk. En het is daarom, dat wij er voor pleiten, om als Christenen tegen dien naam te protesteeren; onzen Christenwerklieden het gebruik van dien naam voor hun Vakvereenigingen te ontraden; van dien naam en van de praktijk aan dien naam verbonden afstand te doen; en van Christelijke zijde de Vakwerkliedenvereenigingen met de Christelijke Werkliedenvereeniging Patrimonium in haar geheel en met de Christelijke Patroons en Patroonsvereeniging tot overlegging en samenwerking te bewegen, om tot bepaling van de ware maar niet bestaande Vakorganisatie te komen, en zoodanige ware organisatie onder het publieke oordeel en tot een begin van uitwerking te brengen.

De geest, die aan de Vakwerkliedenvereenigingen den naam van „Vakorganisaties" en de dienovereenkomstige praktijk heeft gegeven en opgedrongen, is dezelfde, die het kapitalistisch exploiteeren van den arbeid heeft uitgevonden; het is de geest der Kévolutie, die Gods ordinantiën veracht en die daarom het organisme in het menschelijke leven en in den menschelijken arbeid miskent.

De Christus, Gods Gezalfde, draagt daarom den eenigen Naam, die behoudenis voor het créatuurlijke leven, ook voor het natuurlijke leven, onder den hemel verkondigt, omdat Hij die behoudenis alleen zocht in den weg Gods, in den weg van Gods ordinantie, in den weg van Gods werk en van zijn wil en Wet. En het Woord Gods is daarom het licht des levens, omdat het ons Gods weg en werk doet kennen, opdat wij daarnaar onze voeten zouden richten. Eerbiediging van de banden en verhoudingen, die de Heere in zijn wereld, in alle leven en levensgemeenschap wil en werkt, is daarom voorwaarde voor alle Godegevallig en vruchtbaar pogen.

Hier is de geest der Révolutie, de geest der eeuw, in

Sluiten