Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het getal, de som van alle materiëele arbeidskracht, die alleen over allen en alles beschikken moet, over de Werklieden, over de Bedrijven, maar ook over de Vakken, over allen als één; zij kent geen eigen recht van „Vakorganisaties", dan om onder te gaan in de groote „Arbeidersorganisatie", de macht der eenheid van de geheele materiëele arbeidskracht, buiten welke er geen macht en geen recht bestaat noch bestaan mag. Daarom geven deze zoogenaamde Vakorganisaties zich, onder de bedriegelijke leus van „solidariteit", gevangen in een zoogenaamde „ Federatiedie elke Vakorganisatie bindt onder de macht van het totaal der Vakorganisaties. Deze Vakorganisaties moeten dat weldoen; de consequentie van hun bestaansbeginsel eischt deze abdicatie der Vakorganisaties voor de macht der Féderatie; zij moeten allen te zamen bukken voor de groote materiëele arbeidskracht, voor het grootere getal, voor de Arbeiders; zóó alleen kan de wereldmacht tot stand komen; zóó alleen kan de materiëele arbeid bezit nemen van haar domein, de wereld; maar zóó alleen ook kan iedere Vakorganisatie haar pretensie handhaven en réaliseeren; zóó alleen kunnen de Bedrijven in elk Vak geknecht en de Patroons in ieder Bedrijf machteloos gemaakt worden. De Maatschappij moet worden gedwongen; het geheele georganiseerde menschelijke leven moet bukken; dit is en zal zijn de openbaring der ééne materiëele arbeidskracht, der ééne en eenige wettige macht. De kracht, die over alle beweging, over allen arbeid, over alle productie beslist en beschikt, is één; en die kracht beschikt niet, wanneer zij hier de beweging bindt en daar vrijlaat; gelijk de Werklieden één Patroon niet kunnen dwingen, zoo ze niet alle Patroons van hetzelfde Vak binden, zoo kunnen ze niet één Vak binden, zonder alle Vakken te binden, en zonder de Maatschappij te binden. Daarom, zoo spoedig in den strijd der „Vakorganisaties" tegen de Bedrijven en Vakken voeling tusschen de Vakken ontwaard wordt, moet over alle Vakken tot overwinning van het ééne en zóó tot overwinning van allen worden beschikt en beslist; zoo spoedig de Maatschappij voeling openbaart voor het bedreigde

Sluiten