Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging over de positie van hun Werklieden te onderhandelen of zich de arbeidsvoorwaarden in hun Bedrijf door zoodanige voorgewende Vakorganisatie te laten opleggen; zij moeten er als Patroons op staan, alle onderhandelingen over de positie hunner Werklieden of over de arbeidsvoorwaarden, zoolang geen wettige Vakorganisatie bestaat, in hun eigen Bedrijf met hun eigen Werklieden zelf te voeren en af te doen; en daartoe moeten ze toestaan en aanraden, dat deze Werklieden zelf hun Vertegenwoordigers of Voormannen kiezen, die met den Patroon de noodige besprekingen houden, onderhandelen en tot overeenstemming zoeken te geraken in dequaesties, die de onderlinge verhoudingen en de arbeidsvoorwaarden aangaan. •

Het vrije recht van vereeniging worde echter bij het staan naar de ware organiseering van den arbeid niet aangetast of miskend, maar veeleer dienstbaar gemaakt, om tot de rechte organiseering van Bedrijf en Vak te komen. Wel kunnen de Patroons niet goedkeuren of aanmoedigen, dat hun Werklieden zich aansluiten aan Vereenigingen, die een aanslag tegen hun Bedrijf of Vak smeden; ja de nood'kan hun opgelegd zijn, tot beveiliging van hun Bedrijf, Werklieden te weigeren, die zoodanigen aanslag begunstigen; maar overigens behooren de Patroons hun ondergeschikten vrij te laten, bij welke Vereenigingen zij zich al of niet willen aansluiten. De Patroons moeten echter verder gaan. Het vereenigingsleven kan niet worden gemist, zal het tot de ware organisatie van den aibeid in Bedrijf en Vak komen. Daartoe zijn noodig Werkliedenvereenigingen en Patroonsvereenigingen, generaal als Patrimonium en Boaz, en speciaal voor stad en \ak, zij het als plaatselijke en Vakafdeelingen van landsvereenigingen of als afzonderlijke plaatselijke en Vakvereenigingen. Zulke vereenigingen echter, ook al vormden ze zich uit Patroons en Werklieden, moeten van alle pretensie, als waren zij Vakorganisaties, en van alle machtsaanmatiging in Vak en Bedrijf afzien, maar zich beraden, om de echte,

Sluiten