Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God gewilde Bedrijfs- en Vakorganisatie te bevorderen met eerbiediging van de ordinantiën Gods in het georganiseerde menschelijke leven. Deze Vereenigingen zijn noodig. om de Werklieden eenerzfjds en de Patroons anderzijds, die van Christelijke belijdenis en oprecht bedoelen zijn in de zaak der arbeidsorganisatie, samen te brengen; de tragen op te wekken; andere goedwillige kringen aan te trekken; tegen den stroom, dien de Révolutiegeest opzweept, den dam op te werpen; de Patroons en Werklieden in het algemeen naar betere wegen te roepen en te lokken; het vraagstuk der organiseering van den arbeid ernstig onder de oogen te zien, en tot overtuiging omtrent de ware oplossing te geraken. Patrimonium en Boaz, en voorts de locale en Vakvereenigingen, moeten tot generale ontmoeting, overlegging en samenwerking van Patroons en Werklieden, tot principiëele en practische uitstippeling der ware organisatie van den arbeid, tot krachtige propaganda en tot advies bij oogenblikkelijke en locale moeilijkheden ernstig en vruchtbaar werkzaam worden gemaakt.

Maar wordt zóó oprecht en getrouw de principiëele en practische definiëering der ware arbeidsorganisatie in de gemeenschap der Patroons en Werklieden gezocht en bevorderd, door dienst mede der Christelijke Vereenigingen, het is de roeping der Patroons als Patroons, om in hun eigen Bedrijfsonderneming met hun personeel over de ware organisatie van den arbeid te handelen, en die organisatie, voor zooveel aan hen staat, in het leven te roepen, door aanvankelijke organiseering van hun eigen Bedrijfsonderneming in de verhoudingen tusschen zich en hun Werklieden en tusschen hun Werklieden onderling. Deze organiseering kan, waar eenmaal de Christelijke overtuiging in hoofdzaak vaststaat, voor de kleinere en eenvoudige Bedrijfsondernemingen niet moeilijk zijn; voor grootere Ondernemingen en samengestelde Bedrijven is zij zeker meer gecompliceerd, doch zij kan ook daar allerminst onuitvoerbaar geacht worden.

En uit de Bedrijfsorganisatie moet dan door de gemeenschap

Sluiten