Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gelijke of verwante Vakbedrijven de ware Vakorganisatie opkomen, en de nog breedere organische gemeenschap van den nationalen en internationalen menschelijken arbeid.

IV.

DE WARE BEDRIJFS- EN VAKORGANISATIE.

De Christelijke gemeenschap van Vakmannen, Patroons en Werklieden, heeft zich over de ware Bedrijfs- en Vakorganisatie nog te beraden; de gemeenschappelijke overtuiging onder ons over de oplossing van dit gewichtig vraagstuk moet zich nog vormen; wij verbeelden ons ook allerminst, in staat te zijn de volledig uitgewerkte principieele en practische schets voor Bedrijfs- en Vakorganisatie hier te kunnen geven, en we wagen daartoe ook geen poging.

Toch zij het vergund, hier enkele gedachten over de ware Bedrijfs- en Vakorganisatie ten beste te geven.

Het is o. i. noodzakelijk, dat de mechanische en materialistische beschouwing en werking der onderlinge verhoudingen van de samenwerkende krachten en personen op arbeidsterrein worde teruggedrongen en de organische tot haar recht worde gebracht. Een Vak is maar niet een soort van arbeid, of een getal van Werklieden of werkkrachten■ maar een menschelijke gemeenschap op arbeidsterrein, een gemeenschap van menschelijk leven in zelfstandige Bedrijven en Ondernemingen, die zich op een bepaalden tak van arbeid richten; die één roeping en belang hebben, en die daardoor belang en roeping hebben ook voor elkaar; een organische gemeenschap van niet gelijke en gelijkvormige maar veelszins onderscheiden Bedrijven en Bedrijfskringen, die nochtans één wortel hebben en één doel, maar die daarom ook rechten en plichten hebben tegenover en op en voor elkaar. De natuurlijke regeling en werking van die rechten en

Sluiten