Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijk leven, dat zijn levende vrucht draagt en door een levensband aan die vrucht verbonden is. Zeker, dat leven vindt ook door Gods ordening in dezen weg van arbeid brood om te bestaan, maar het leven is meer dan het voedsel; brood voor bloed en spieren, is als loon voor den arbeid niet genoeg; het hart, dat werkt, vraagt zijn deel. Arbeid is leven geven, en in onzen arbeid moeten we daarom leven vinden, we moeten er in leven, ons leven moet er voor ons in bloeien, en het moet er in bloeien voor God. In gemeenschappelijken arbeid moeten we daarom gemeenschappelijk leven, samenleven; niet als de kruiwagens, die het stof gekrooien hebben, maar die buiten het werk staan, neen, als menschen, die bij Gods gratie een menschelijk leven leven en die dat menschelijk leven mogen en moeten leven in hun werk. O, het zoetste, het liefste in uw werk is, dat het uw werk is, dat het u behoort, <lat gij er uzelf in uitdrukt; meer dan het loon is uw werk zelf u lief, het is uw leven, een stuk van uzelf, van uw geest, uw, talent en uw hart; liever hebt gij ■soberder deel, zoo gij uzelf in uw werk moogt zijn, dan rijker winst, zoo gij daarvoor een werktuig van anderen moet worden; gij wilt een mensch, een iemand, een persoon zijn in uw werk, in uw eigen werk. Ook bij gemeenschappelijken arbeid, bij samenwerken met anderen, wilt gij dat; -en het is bij zoodanig samenwerken ook alleszins mogelijk; met anderen zóó samenwerken staat voor den waren mensch hooger dan alleen werken, gelijk het gemeenschapsleven hooger staat dan het afzonderlijke leven.

Dit samenleven in samenwerken bestaat echter allerminst in het als gelijken los van elkaar leven zonder onderscheiding, zonder onderschikking, zonder gezag, zonder verschil van rechten en plichten; neen, ons gemeenschapsleven vordert onderscheiding en vordert gezag, maar met die onderscheiding, die onderschikking en dat gezag is samenleven zeer wel mogelijk, zóó, dat gij uzelf zijten uw eigen leven leeft; zóó, dat gij uw leven geeft en vindt in het gemeenschappelijk leven en in den gemeenschap-

Sluiten