Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wasdom van zijn deelen en leden; het huis wordt hier niet gebouwd, of de steenen worden ook gebouwd, en in de vastheid en voltooiing van het huis is ook de vastheid en voltooiing van de steenen.

De rechte werking en verhouding, en daarmee de rechte plaats, de rechte maat te kennen voor de onderscheiden functiën en personen in het Bedrijf is hier noodig, om de rechte regeling en werking van het geheel te verkrijgen. Er kunnen lossere en lagere krachten in het Bedrijf noodig en werkzaam zijn, die bij de week, bij den dag werken, en wier band met de week, met den dag over en weer is los te maken; hun plaats in het Bedrijf is zeer los, hun Contract is in het woord, waarmee ze over en weer aan het Bedrijf verbonden worden, afgeloopen; slechts over de voldoening aan die losse overeenkomst en over de menschwaardige behandeling over en weer tijdens hun arbeid in het Bedrijf kan hier het oordeel gaan; en daarover is in de Vakorganisatie, die uit de Bedrijven opkomt, oordeel te vellen. Maar zulk een lossere positie mag voor de vastere en hoogere krachten, die in het Bedrijf medewerken, geen regel zijn; de banden moeten voor hen vaster wezen; en de termijn zoo lang mogelijk, liefst zonder bepaling. Deze eisch geldt over en weer; en het Contract moet dan ook werkstaking en ontslag uitsluiten, tenzij dan naar de bepalingen van het Contract zelf, of wanneer het Contract geschonden is en handhaving van recht niet kan worden gevonden. Maar waar het Contract bindt, daar schept het ook recht; en dat recht vordert een weg, waarin het pleiten en zich handhaven kan; en het vordert een uitweg tot oplossing door rechtspraak, rechtspraak ook over het Contract en zijn naleving. Voor de breedere groepen, die een bepaalde functie in het grooter Bedrijf vertegenwoordigen, zijn hier Vertegenwoordigers, Tusschenpersonen, Onderhoofden of Voormannen gewenscht, die over en weer moeten geaccepteerd worden, en die voor hun mannen in het Bedrijf en voor het Bedrijf bij hun mannen kunnen en moeten opkomen; maar tegenover wie ook de man in zijn werk recht

Sluiten