Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar hare onzichtbare kant is zij de vergadering der geloovigen, beschouwd naar haar verborgen gemeenschap met God door Christus. Naar hare zichtbare zijde is zij diezelfde vergadering der geloovigen in zoover die verborgen gemeenschap zich in woorden en daden openbaart. In welk opzicht nu is de kerk voorwerp der kerkvisitatie? Niet naar hare onzichtbare kant. De onzichtbare zijde ligt buiten onze waarneming. Voorwerp der visitatie is dus alleen de kerk naar hare zichtbare kant. -— Nu kan de zichtbare kerk echter weer op tweeërlei wijze worden beschouwd, namelijk als organisme en instituut. De zichtbare kerk als organisme is de vergadering der geloovigen in zoover zij waarneembaar is door de omzetting van het persoonlijk, huislijk, maatschappelijk, staatkundig en wetenschappelijk leven in christelijken geest. De kerk als instituut is de zichtbare kerk in zooverre zij door eene afzonderlijke inrichting tot bizondere formatie is gekomen. (Dr. A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Dl. III blz. 204). De kerk als instituut is de inrichting voor den dienst des Woords en der Sacramenten. Van de kerk als organisme wordt het meest openbaar op werkdagen in de vergaderingen van school-, kies-, werklieden- en wetenschappelijke vereenigingen. Van de kerk als instituut treedt het meest aan 't licht op den rustdag als de geloovigen samenkomen om onder de leiding van het ambt Gods Woord te hooren en de Sacramenten te gebruiken. En in hoeverre is de zichtbare kerk nu voorwerp der visitatie? Niet als organisme maar als instituut.

Nu kan het onderzoek naar de kerk als instituut buitengewoon of gewoon zijn. Gewoon is de kerkvisitatie als de Classis deputaten benoemd om te informeeren naar den toestand der plaatselijke kerken, die onder haar ressojjeeren. Buitengewoon is zij als er in een kerk moeielijkheden zijn gerezen en de visitatoren daarnaar een bizonder onderzoek instellen. Van de kerkvisitatie moet onderscheiden worden het huisbezoek. Het huisbezoek richt zich op de geloovigen hoofd voor hoofd, de kerkvisitatie op de geloovigen als een geheel.

Sluiten