Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de idee der kerkvisitatie ook in de Heilige Schrift gegrond? Yoor het Oude-Testament kan daartoe gewezen worden op 1 Sam. 7: 16, waar ons bericht wordt, dat Samuel van jaar tot jaar opging naar Bethel en Gilgal en Mizpa en Israël en al die plaatsen richtte. Samuel kwam bij dat jaarlijksch bezoek wel in de eerste plaats als richter, maar toch ook als profeet. Zijn profetische en zijn rechterlijke werkzaamheid mogen niet worden gescheiden. Verder op 2 Kron. 17 : 7—9. Daar wordt ons verhaald, dat Josaphat in 't derde jaai zijner regeering „zond tot zijne vorsten, tot Ben-Chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nethaneël, en tot Michaja, opdat men zoude leeren in de steden van Juda; en met hen de Levieten, Samaja, en Nethanja, en Zebadja, en Semiramoth, en Jonathan, en Adonia, en Tobia, en Tob-Adonia, de Levieten; en met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda, en het wetboek des Heeren was bij hen; en zij gingen rondom in alle steden van Juda, en leerden onder het volk". Het doel, waarmee deze mannen werden uitgezonden, noemden de oudere godgeleerden eene solenne ecclesiarum visitatio, eene (jaarlijksche) kerkvisitatie. En Keil zegt in zijn Commentaar op de Kronieken, dat het leeren wel niet alleen bestaan hebben zal in het bekend maken met den inhoud der wet, maar ook in het herstellen en bevestigen van het gezag der wet onder het volk, waarbij allerlei misbruiken en onwettigheden moesten worden afgeschaft en uit den weg geruimd, zoodat men in dit opzicht de taak der door Josaphat in het land rondgezonden commissie wel met eene kerkvisitatie vergelijken kan. — Veel duidelijker vinden wij echter de idee der kerkvisitatie in het Nieuwe-Testament. Het Nieuwe-Testament stelt ons Christus voor als den kerkvisitator bij uitnemendheid. Hij heeft oogen als vuurvlammen, een tweesnijdend zwaard gaat er uit zijnen mond en Hij wandelt tusschen de gouden kandelaren, d. w. z. zijne gemeenten. (Openb. 1: 13—16). Onder Hem, als zijne organen, bezoeken de Apostelen de verschillende gemeenten. Van Petrus wordt ons dat verhaald, Hand. 9: 32: „en het geschiedde als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen, die te Lijdda woonden". Van Paulus wordt ons dat gemeld Hand. 15: 31: en na eenige dagen zeide Paulus tot Bar-

Sluiten