Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland es) had men dus inspectoren der Synode over de Classen en visitatoren der Classe over de kerken. Toen de kerkvisitatie geregeld werd gehouden, vervielen de eersten van zelf.

Had men in Zuid-Holland aan den wensch der Synode voldaan, niet alle provinciën volgden dit voorbeeld. De b) Noord-Hollandsche Synoden bijv. hebben wel eens gewezen op het nut van kerkvisitatoren aan te stellen, maar er geen bindend besluit van gemaakt, zoodat in geen enkele Classis van Noord-Holland de kerkvisitatie werd ingevoerd. De visitatie viel in Noord-Holland niet in den smaak. Daarvan geeft ook het advies der Noord-Holl. gedeputeerden op de Synode van Dordrecht blijk: Aangaande 't eerste noopende de visitatores classium. „Dat wij tlaten inde vrij-

a) In later jaren had men in Gelderland ook inspectores over de Classen en visitatores der Classen over de kerken. Inspector der Classis Bommel was in 1623 de bekende Jan van Venraij (Jan van Venraij en de wording en vestiging der Herv. gemeente te Zalt-Bommel door Dr. J. G. R. Acquoy. blz. 208.)

b) De Particuliere Synode van Hoorn in 1596 nam het volgende besluit: „Eerst belangende 't poinckt van inspectores der kereken, off bij elcke classe enighe verordineert sullen worden, die nae de gelegentheyt der kereken sullen vernemen, es geresolveert, datselffve sall staen in de vrijheyt van elcke classe". (Reitsma en van Veen. Acta der Prov. en Part. Synoden, blz. 223.)

De Partic. Synode van Amsterdam in 1607 nam dit besluit: „Hebben de gedeputeerde onses Synode voorgestelt, off het niet geraden sijn soude, dat de Synodus in elcke classe visitatores der kereken, die onder haer behooren, daerin mede gelijckformiclieyt houdende met den Suythollantschen Synodo tot vooideringe der goeder stichtinge ende onderhoudinge der diensten der kerke, soude stellen. Verstaet de Synodus volgende den 40on artyckel des nationalen Synodi in den Hage, dat sulex seer noodich is, maer alsoo dit tot den classen dient gebracht te worden, dat de gecommitteerde derselver, nu in de vergadering sijnde, denselven met ernst getrouwelyck sullen voorhouden ende indien tselve bij die wort goetgevonden, dat sij terstond twee predicanten tot zoodanigen last der visitatie bestemmen ende den gedeputeerden deses synodi soo de inwilliginge der saecke als de bestemde persoonen bekend sullen maecken.

De Partic. Synode van Noord-Holland in 1608 besloot: „Op 't 20ste artyckel van 't laetstgehouden synodus nopende het stellen van de visitatores in elcken classe om te visiteren die respective kereken, daeronder gehorende, heeft het synodus voorgoet ingezien, dat, het selvige naerblijvende, de saecke sal gelaten worden op den ouden voet". (Reitsma en van Veen. Acta der Prov. en Part. Synoden. Dl. I. blz. 430.)

Sluiten