Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit kerkelijke en politieke personen bestaande, die toezicht over alle kerken Meld. In verband daarmeê wilde men, dat door de Classen en de Magistraten of door de Classen alleen eenigen zouden worden gedeputeerd om kerkvisitatie te doen. Zuid-Holland begeerde dus de hulp der overheid in te roepen om uit de verwarring te geraken. De Partic. Synode van Zuid-Holland, 2den Juni 1586 te Rotterdam gehouden, stelde dan ook aan de Synode van den Haag voor: „dat eenen senatus ecclesiasticus vercoren werde, indien het sal goet bevonden worden, bestaende uit politicgue ende Kerckelijke, doch doende professie van de Ghereformeerde religie, persoonen. Ende indien het sijn Exellentie believen sal een qhequalficeerde persoon daerbij te voeghen, dat sulcx geschiede. Ende dat desen kerckenraet sal moghen handelen met alle voorvallende saecken der kercke over den dienaren ende andersins om de saecken te verhooren, neder te leggen, te decideren ende bestraffen, ende indien suis niet en helpt, die schuldighe te suspenderen ende preparatie te maecken de saecke te brengen tot den naest volghenden Synode, alsoo dat dese persoonen ghenomen worden ende vercoren sijn bij den Synode dobbelgetal, daeruit de hooghe overheydt den halven deel neme." Bovendien deed hij het voorstel „dat bij den classe ende magistraet ofte indien het al kerkelijche personen sijn 1), eenighe ghedeputeert ende gestelt zullen worden om 14 daghen voor het Synode particulier ofl seeckerentijt ofte jaarlijcx bijghebeurte visitatie te doen over den kerchen ende dienaren, alsoo dat deselffde sullen handelen met den kerchenraet in loco ende haer wedervaren brenghen tot den classe. (Reitsma en Van Veen. Acta der Prov. en Part. Synoden. Dl. II blz. 282 en 283).

De Synode van den Haag ging op dit voorstel niet in. Maar met het oog op de bestaande verwarring meende zij terug te moeten komen op het besluit der Middelburgsche Synode en het benoemen van kerkvisitatoren facultatief te stellen. Zij besloot het aan de vrijheid der Classen over te laten, „eenighe haerder Dienaren van d' eene Classicale Vergaderinghe tot d' ander te authoriseeren, om opsicht te

1) „Syn." de andere codd hebben „Syn. bij den classe" (Aanteekening bij Reitsma en van Veen. Dl. II blz. 283).

Sluiten