Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen op de leere ende leven der Predicanten ende den stande der kercken onder dieselve classe sorterende." Bovendien ontwierp a) zij een „forma van inspectie of visitatie" en benoemde voor de verschillende Classen inspectores b), die o. a. zorg moesten dragen, „dat de Inspectie ofte Visitatie in den 40 artyckel goetgevonden, in 't werk gestelt werde." (F. L. Rutgers. Acta der Nederl. Synoden in de 16do eeuw pag 621.) De Synode van den Haag was er dus in beginsel voor. Aan den raad om kerkvisitatoren te benoemen gaf de Synode c) van Zuid-Holland gehoor. Zij gelastte niet alleen de Classen om kerkvisitatoren te benoemen, maar stelde zelf enkele gedeputeerden aan, inspectores geheeten, die er voor moesten zorgen, dat in iedere Classe de visitatie werd ter hand genomen. In Zuid-

a) Dr. Vos zegt in zijn Geschiedenis der Vaderl. Kerk, blz. 136, dat de Synode van den Haag in haar aanhangsel bepalingen schijnt gemaakt te hebben. Gebruikt hij het woord „schijnt'' om dat voor dit aanhangsel het 3de deel van het kerkelijk placaatboek de eenige bron is en de verzamelaars van dat deel niet zeggen, hoe zij aan een afschrift gekomen zijn? (Rutgers-Acta Nederl. Syn. der 16de eeuw blz. 506).

b) De Synode benoemde Johannes Fontanus tot Inspector der classis Arnhem. (De Hervormer van Gelderland. Dr. Wagenaar blz. 82.)

(c.) De Particuliere Synode van Delft in 1587 nam het volgende besluit: „Is verhaelt ende ondervraegt worden nopende de propositiën in den classen, de onderschrijvingen der 37 artichelen ende der !,erchenordeninge, item van de visitatie ende optekeninge der gedenckwerdigste geschiedenissen, gelijck in Synode nationali geordineert was, als oock mede voor haere Majesteyt ende zijn Excellentie te bidden, of oock deze dingen gedaan worden, ende oft niet raedtsaem was verder in elcken classe twee te stellen, die opsichte nemen sulx gedaen te worden tot op den naesten Synode. Ende is goetgevonden, dat in elcken classe sal geordineert worden bij suflragie der classe eenen bequamen persoon, die de gedenckwerdigste geschiedenissen aentekene. Maer soveel aengaet de inspectie te nemen om die verdere dingen geeffectueert te worden, sullen doen. etc." (Reitsma en Van Veen. Dl. II blz. 297.) De Particuliere Synode Van Schiedam in 1588 vermaande de classen te onderhouden wat er te Delft besloten was. (Reitsma en Van Veen. Dl. II. blz. 321.) En de Particuliere Synode van den Haag in 1591, vond het raadzaam en besloot „dat het blijve bij het 40 artikel Synodi nationalis anno 86 in 's Gravenhage, wel verstaende dat de classes de visitatores zullen moegen continueren naer discretie, ende dat d'inspectores toezichte nemen, dat de visitatores neerstichheyt doen int haere met vruchte ende stichtinge der kerche." (Reitsma en van Veen. Acta der Prov. en Part. Synoden. Dl. II. blz. 430).

Sluiten