Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1721 gerevideerd, gelimiteerd door de Synoden van Leiden en Gouda in het jaar 1722 en 23, en eindelijk gearresteerd in de Synode van Rotterdam in het jaar 1724, en van Breda in het jaar 1730. Jaren lang bleef het in de kerken der Scheiding van kracht. En in alle Classen werd de kerkvisitatie, zooveel de omstandigheden het toelieten, gehouden, behalve in den achterhoek van G-elderland a) en in NoordBrabant, waar men eigenlijk van eene gereformeerde kerkregeering weinig wilde weten. Eerst in 1872 kwam op de Synode der Chr. Ger. Kerk te Groningen uit Noord-Brabant het verzoek ter tafel dat de Synode vaste regelen voor de kerkvisitatie zou stellen en het oude visitatie-reglement door zulk een zou vervangen, dat overeenkomstig de eischen van den tijd was. (Handelingen van de Synode der Chr. Ger. Kerk in Nederland gehouden te Groningen 1872, art. 155). Er werd echter besloten om de zaak te laten zooals zij was. In 1877 kwam op de Synode der Chr. Ger. Kerk te Utrecht uit de provincies Friesland, N. Holland, Utrecht, N.-Brabant en Zeeland weer de vraag aan de orde om het reglement te „wijzigen" of te „herzien" of te „vernieuwen". Na korte discussie werd er besloten, dat de Synodale commissie een concept reglement zou laten drukken, en aan de Classen zenden, opdat die het aan de Provinciale Vergaderingen en deze aan de eerstvolgende Synode renvoieeren met gemaakte aan of opmerkingen en men alzoo tot de gewenschte herziening zou komen. (Handelingen van de Synode der Chr. Ger. Kerk gehouden te Utrecht art. 131). Op de Synode der Chr. Ger. Kerk in 1879 te Dordrecht kwam het concept-reglement op de kerkvisitatie wel ter sprake, maar er werd besloten de behandeling ervan uit te stellen tot de volgende vergadering. (Handelingen van de Synode der Chr. Ger. Kerk in Nederland gehouden te Dordrecht 1879 art. 10). In 1882 kwam op de Synode der Chr. Ger. Kerk te Zwolle het concept ter tafel en werd het met eene kleine wijziging aangenomen. (Handelingen van de Synode der Chr. Ger. Kerk gehouden te Zwolle, blz. 127). Dit reglement was geen nieuw, maar het oude,

a) In den. achterhoek van Gelderland had men sterke independistische neigingen. Men ging daar in verschillende gemeenten van de grondstelling uit, „dat men zijn eigen potje wel gaar kooken kon", zooals het eigenaardig uitgedrukt werd.

Sluiten