Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook niet voor de kerkvisitatie in aanmerking komen?

Hebben dienaren des Woords en ouderlingen wel het recht om in de verschillende kerken der Classis visitatie te doen? De Apostelen hadden een ambt, dat alle kerken omvatte, maar het ambt van de dienaren des Woords en ouderlingen is immers gebonden aan eene plaatselijke kerk ? Het recht tot kerkvisitatie vloeit allereerst voort uit het kerkverband, dat verschillende kerken met elkander hebben aangegaan op grond van de gemeenschappelijke belijdenis en kerkenordening. Omdat die verschillende kerken met elkaar in één kerkverband leven, hebben zij het recht en de plicht om op elkander toe te zien, of men bij de belijdenis volhardt en de kerkenordening onderhoudt. Voorts vloeit het recht tot kerkvisitatie voort uit den onzichtbaren band, waardoor de plaatselijke kerken aan elkaar zijn verbonden. De plaatselijke kerken staan niet los naast elkaar. Zij zijn alle openbaringen van het lichaam Christi. En als openbaringen van het lichaam Christi zijn zij één. Omdat nu de plaatselijke kerken door onzichtbare en zichtbare banden aan elkaar zijn verbonden, daarom hebben zij het recht en de plicht om toezicht op elkaar te oefenen. En dat toezicht oefenen zij uit door de dienaren des Woords en de ouderlingen. — En hoeveel kerkvisitatoren moeten er worden benoemd ? Minstens twee. De Schrift zegt: maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tusschen u en hem alleen; indien hij u hoort, zoo hebt gij uwen broeder gewonnen; maar indien hij u niet hoort, zoo neem nog één of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta." Als nu de Schrift er op aandringt, dat men in zaken, die de enkele geloovigen betreffen, met twee of drie getuigen zal zijn, hoeveel te meer geldt dit dan niet, als het over zaken gaat, die niet de enkele geloovigen maar kerken betreffen. Ook bij de kerkvisitatie zal in den mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. — Kunnen de kerkvisitatoren ook worden gecontinueerd ? Art. 44 van de Kerkenordening bepaalt: „ende 't zal een yder Classi vrijstaen, de visitateurs in dezen last te continneeren zoo lange het den Classi zal goet duncken." Van deze vrijheid is weinig gebruik gemaakt. Men wisselde de personen meestal af. (Dr. H. H. Kuyper. De Post-Acta. Eene Histor. Studie pag.

Sluiten