Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook de moderne wereldbeschouwing wordt hoe langer hoe meer heidenseh. Men zou het haast niet gelooven, en toch is het waarheid, dat het heidendom van Indië in Europa en Amerika steeds meer veld wint. Vooral het Boedhisme telt zijne aanhangers bij duizenden. Mannen, die in den lande eene hooge positie bekleeden, scherpen hunne pen en schrijven boek na boek, om het Christendom te bestrijden en het moderne heidendom aan te bevelen. Er wordt in Duitschland zelfs een tijdschrift uitgegeven onder den naam van „De Heidenwaarin met alle middelen en op alle wijzen het Christendom bespottelijk en verachtelijk wordt gemaakt, terwijl het stelsel van Boedha tot het evangelie voor den mensch dezer eeuw wordt verheven.

De stoutste en meest goddelooze beweringen spreekt men tegen het Christendom openlijk uit. Men schaamt zich niet het „den treurigsten aller godsdiensten" te noemen. Dat Christendom, zoo lastert men verder, heeft ons gansche bestaan verbitterd; en de maatschappij, den staat en het familieleven voor ons bedorven. Het verstoort alle aardsch genot. Het doodt allen levenslust en alle vroolijkheid en maakt de aarde steeds meer tot een jammerdal. Dat Christendom verbittert 's menschen leven door de gedachte aan den dood. Heidenen en Mohammedanen gaan hunne laatste ure met kalmte tegemoet, maar de Christenen worden voortdurend gekweld door de gedachte, dat zij voor eeuwig zullen verloren gaan. 't Is mogelijk, zoo roept men voorts, dat het Christendom goede hemelburgers kweekt, maar zeker is het, dat het slechte aardbewoners heeft gemaakt. Mogen in de Christelijke maatschappij de deugden van eerlijkheid, goede trouw, gastvrijheid, medelijden, enz. niet geheel afwezig zijn, ze worden er toch zeer schaarsch gevonden. Daarentegen roemen de ontdekkingsreizigers de groote eerlijkheid, de goede trouw en de milde gastvrijheid, die zij bijna zonder uitzondering onder de heidensche volkeren aantroffen. En zoo komt men, het Christendom bezwad-

Sluiten