Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door getrouw en vrijmoedig getuigenis mogen wederstaan. Diep treurig is het, dat door allerlei twist en verdeeldheid de kracht, van wie nog optrekken onder de heilige banier van het Woord des Heeren zoo dikwijls wordt gebroken en verspild. Zeer te bejammeren is het, dat het getuigenis tegen het moderne heidendom in woord en daad zoo zwak en vaak zoo weinig doeltreffend is. Velen verstaan ganschelijk niet, hoe groot de afval in de laatste jaren geworden is. Anderen laten door eenzijdig theoretiseeren en door ongegronde idealen zich verleiden, om de ontzettende werkelijkheid uit het oog te verliezen. Dat de oogen van steeds meerderen er voor worden geopend, opdat al wie den naam des Heeren belijden door den drang des Heiligen Geestes als weerbare mannen zich aangeven, om mee op te trekken in de slagordenen des levenden Gods.

Onder de middelen nu, die God ons geschonken heeft, om tegen den geest der eeuw een krachtig tegengif te bieden, neemt de Zondagsschool ongetwijfeld eene der eerste plaatsen in.

Wat de zendingsscholen zijn op het terrein der uitwendige, dat kan tot op zekere hoogte op het gebied der binnenlandsche zending de Zondagsschool wezen. Er zijn meer dan 12000 Zendingsscholen, waarop ruim een half millioen kinderen worden onderwezen. Menig kinderhart werd op de Zendingsschool ontvankelijk voor het evangelie der genade. Uit die scholen is menigmaal een kleine zendeling uitgegaan, als een kinderlijke prediker, in eigen omgeving. En daarvan werd wel eens heerlijke vrucht gezien. Die Zendingsscholen arbeiden niet alleen tot het heil der kinderen, ze vormen tevens een geleidelijken overgang tot de ouders.

Zoo nu is het ook met de Zondagsschool op het gebied der inwendige zending.

Sluiten