Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te prijzen, dat door de Uitgevers hierin, zoowel wat den inhoud als wat den vorm aangaat, naar het beste wordt gestreefd. Hier treedt de Zondagsschool op als een zaaier, die met handvollen op een breeden akker het goede zaad uitstrooit, waarvan onder den zegen des Heeren, naar zijne belofte en op zijn tijd, kostelijke vrucht mag worden verwacht.

Welk een invloed goed uitgevoerde, duidelijk sprekende platen kunnen oefenen, hebben wij in de woelingen, die ons volk voor eenige maanden beroerden, gezien. Voorts is het onze overtuiging, dat de Zondagsschool door hare kinderlectuur, voorzoover die waarlijk gedrenkt is met den geest der Heilige Schrift, een veelbeteekenende factor is tot het verbeteren van de volkslitteratuur. Want zulk een kinderboekje wordt niet alleen door de kinderen, maar ook door de ouders meestal met belangstelling gelezen. Daardoor kan bij jong en oud een betere zin voor lectuur worden gekweekt, die wapent tegen den verderfelijken stroom van on- en antichristelijke leesstof, die van alle zijden en op allerlei wijze op ons aankomt en ons huis dreigt te overweldigen.

Ofschoon het reeds veel is, toch hebben wij nog niet alles genoemd. Niet alleen brengt de Zondagsschool in de huisgezinnen der verdwaalden en omdolenden het Woord des levens, 'twelk door den Geest Gods in het hart des zondaars het nieuwe leven wekt, dat leven voedt en onderhoudt en het gelukkig maakt; zij heeft ook de heiliging van den dag des Heeren bevorderd. Zij bracht in de gezinnen van velen, die door de drijfjacht van onzen tijd onder drukken arbeid verstompt waren, weer den dag der ruste. En door den Geest des Heeren is de uiterlijke Sabbathsviering bij menigeen verdiept tot innerlijke Sabbathsheiliging.

Alzoo werd de Zondagsschool voor het huiselijke leven en voor het familieleven van groote beteekenis. Zij heeft het voor velen gereinigd en hersteld. Want dit is een

Sluiten