Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wezenlijke trekken van het Christendom, dat het het huisgezin, die wondere schepping Gods, steeds in eere heeft gebracht. In het stille, huiselijke leven school weleer de kracht van onzen burgerstand en de zenuw onzer nationale levenskracht.

De Zondagsschool nu leerde menig kind den zegen van het tehuis kennen en genieten. Ook dit is eene zeer uitnemende zaak. Want wie zich niet aan het huisgezin verwant en gehecht gevoelt, gaat licht in den maalstroom van het drukke en woelige leven verloren.

Ook hier zijn vele voorbeelden, een iegelijk uwer kent er wel, dat de Zondagsschool ten zegen geweest is voor de ouders. Niet slechts wat het huiselijke en maatschappelijke betreft, maar ook wat het geestelijke leven aangaat. Wij hebben zelf iemand gekend, die tot God bekeerd werd door het lied van de Zondagsschool, dat het dochtertje tehuis, spelende in haars vaders werkplaats, dikwijls zong.

Die zegen voor de ouders kan in 't bijzonder worden bevorderd, als de onderwijzers ernstig en getrouw zich toeleggen op geregeld bezoek der huisgezinnen, vooral wanneer daar dagen van krankheid doorleefd worden. Menigmaal zal men door de kinderen den weg vinden tot het hart der ouders.

De tijd ontbreekt ons, om verder in bijzonderheden to treden. Wat wij gezegd hebben, is evenwel genoeg, ten einde u te overtuigen, dat de Zondagsschool het woord van den Heiland heeft bevestigd: „Laat de kinderkens tot Mij komen, want derzulken is het Koninkrijk", en dat zij onder den zegen des Heeren bij velen, die in wereld en stof geheel dreigden te verzinken, belangstelling heeft gewekt in de dingen van het Koninkrijk der hemelen. Daardoor heeft zij zich doen kennen als een middel tot inwendigen zendingsarbeid bij uitnemendheid, waardoor de eere Gods krachtig bevorderd en de behoudenis veler zielen gewrocht werd.

Sluiten