Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Beeld des Vaders, Hij geeft de zijnen genade, Zijn beelddrager te zijn. Eindelijk is Jezus de eere en heerlijkheid des Vaders als Middelaar Gods en der menschen, elk in wien de kracht van Christus woont, vindt zijn leven, zijn zaligheid en roem in Hem alleen, den Vader tot heerlijkheid , en roept al het schepsel toe, wat David opzong in den 146 psalm het eerste vers:

Prijst den Heer met blijde galmen,

Gij mjjn ziel hebt rijke stof.

'k Zal zoo lang ik leef mijn psalmen,

Vroolijk wijden aan Zijn lof.

'k Zal zoo lang ik 't licht geniet, Hem verhoogen in mijn lied.

Zingen we dit, om dan na eenige opmerking in verband met dezen heugelijken dag, met gebed en dankzegging te besluiten.

Geliefde toehoorders, heeft u het leven in en voor de wereld al verdroten, heeft u de dienst des Heeren al bekoord? Is de keus van Jozua reeds uwe keuze? Zegt gij met dien godvruchtigen leidsman van Israël: dat anderen dienen dien ze dienen willen, aangaande mij en mijn huis wij zullen den Heere dienen? Hebt gij al met Ruth des Heeren volk kunnen toeroepen: „uw volk is mijn volk, uw God is mijn God?" Hebt gij daardoor en daarom het Moab dezer wereld en allen die de wereld dienen, kunnen laten varen, om toevlucht te nemen onder de schaduw der vleugelen van Israëls Koning den Heiland, bij wien genezing is te vinden en die uit Zijne volheid genade voor genade deelachtig maakt?

O Geliefden, dat we ons toch nauw beproeven en onderzoeken, wat antwoord we hierop geven door woord en daad, door handel en wandel? Eenmaal, wie weet dat niet, eenmaal komt de ure, dat wij die thans rondom Gods Woord gezeten zijn, met elkander zullen staan voor den Zoon des menschen om rekenschap te geven van ons rentmeesterschap. Gij, hoe gij gehoord hebt, ik van 't geen ik u verkondigd heb en wat vrucht ons de prediking deed. Hoe zullen we dan vrij uitgaan als we die keuze missen, Jezus ons niet dierbaar wordt vóór den dood, wij hier op aarde Hem niet

Sluiten