Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O volk, dat in dien toestand kwijnt, keer weder tot uwen vorigen Man. Hij zelf roept u toe: Keer weder, keer weder o Sulamith, keer weder, keer weder dat wij u mogen aanzien!

Of treurt ge volk des Heeren om uw gebrek, staat gij van verre om uwer zwakheden wil en vreest gij, dat om dies wil de Heiland zich aan u zal blijven onttrekken, arbeidt gij daarom, om van uwe zwakheden ontdaan te worden? Doe het niet langer, houd uwe zwakheden niet tot een aanstoot voor Jezus. Integendeel, laat ze Hem zien, toon Hem uw wonden al is het bevende. Hij is de Heere uw Heelmeester. Gebruik de middelen der genade onder inroeping van zijne inkomst. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere, en Hij die te komen staat, zal komen en niet achterblijven. En als Hij komt, brengt Hij alles mede, wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing en zal zeggen: O mijn liefste die heb Ik voor u weggelegd!

Kwam Hij zoo niet verrassend als een rijkmakende Bruidegom volk des Heeren, toen gij door Hem vrede vond bij God? O vergeet uwe zwakheden, vergeet uwe afhankelijkheid niet. Gewen u aan den Heere, heb vrede, zoo zal u het goede overkomen, nn in zwakheid, daarna in kracht en heerlijkheid.

En nu Broeders Kerkeraad, in dank aan u voor uwe belangstelling die ik zeer waardeer, in mijne veertigjarige ambtsbediening, dank voor alles waarin gij mij tot steun waart in den tijd, dat wij met elkander deze gemeente hebben geregeerd en gediend, dank, hartelijk dank, voor uw geschenk dat mij heel mijn leven aan dezen dag herinnert. Uw gebed voor mij zij en worde steeds vermenigvuldigd, dat ik bij goddelijk licht mijne afhankelijkheid van den Heere meer en meer helder inzie; dat ik bewaard worde, ooit op eigen kracht te steunen. Begeert vurig van den Heere, dat ik ook voortaan de kracht blijve ervaren van dit woord, waarin Paulus zijn sterkte vond: „Mijne genade is u genoeg; Mijne kracht wordt in zwakheid volbracht." Ik hoop dat voor ü te doen door genade. Wordt die wederzijdsche bede door ons betracht en van den Heere verhoord, dan kunnen we samen wandelen, samen strijden in zijne kracht en beproevingen doorstaan; dan zal Hij, die in den Braambosch woonde, ons ook dat onovertrefbaar heil doen genieten, dat zijne

Sluiten