Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blikt ge terug op die 7 jaren, in Utrecht doorleefd, dan waren ook die rijk aan ervaring, niet alleen op gemeentelijk, maar ook op huiselijk gebied, want ook daar wisselde zooveel, dat de gemeente met U doorleefde, waarin zii innig deelnam.

Naast menig Mara kunt ge dankbaar terugzien op menig Pniël en Bethel!

De gemeente vergeet het oogenblik niet, dat Uwe onvergetelijke gade, die een moeder in Israël mocht heeten, plotseling, als met een Eliaswagen, de eeuwige ruste inging. Die dagen hebben kerkeraad en gemeente met U meegeleden, omdat men wist, dat in haar iemand aan de gemeente ontviel, door den Heere met zoo rijke gaven van verstand en hart bedeeld, een gemeentelid, dat met de gemeente meeleefde, meeleed en meestreed, een vrouw en moeder, die.de ziel van Uw huis, een bidster voor de gemeentewas.

Maar ook blijde dagen, rijke en onvergetelijke dagen mag ik wel zeggen, hebben kerkeraad en gemeente met U doorleefd; o. a. toen twee Uwer kinderen tot het ambt van herder en leeraar mochten worden ingeleid in de Christelijke Gereformeerde Kerk, waarin zij thans arbeiden. Dat waren zeker wel de blijdste dagen van de 7 jaren hier gesleten!

En wat Uw arbeid als herder en leeraar betreft: de zegen, 33 jaar lang elders onder Uwe bediening genoten, gaf onze gemeente, toen zij U als haar herder en leeraar begeerde, hope, dat de Heere U ook hier nog wilde gebruiken als slijk aan Zijne vingeren om zondaren de oogen te openen en tot opbouw van Gods volk. En ... . er zijn ook hier, die dankbaar gewagen van genoten zegeniogen, terwijl de groote schare volks, die Zondag op Zondag in dit kerkgebouw bijeenkomt, bewijst, dat er ook in Utrecht nog een volk is, dat begeerig is naar het Woord, dat gij in den Naam van Uwen Zender hebt te brengen.

Dat moet U zeker bemoedigen!

Sterke de Heere U voorts tot het werk, door Hem U opgelegd! Geve Hij U genade om dit deel van de gemeente des Heeren te weiden met wetenschap en verstand! Ondersteune Hij U naar lichaam, geest en ziel! Hij doe Zijn vriendelijk aanschijn over U lichten en make (kan het zijn) Uwe laatste jaren tot de beste! Hij storte den Geest der genade en der gebeden mild uit over de gemeente, over Uw persoon, over Uw werk en over Uw huis!

Dan zal in vervulling treden wat kerkeraad, gemeente, Uwe hier aanwezige kinderen en tal van vrienden en vriendinnen U thans staande en biddend willen toezingen uit Ps. 121 : 3 en 4."

Sluiten