Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de ruggen der kalkgebergten van Judea en de woeste bergketenen van Gilead, en door de dalen, die de gebergten scheiden öf door de bosschen, die de bergen zoo sierlijk tooien; en op heel die reize is hij alleen, van niemand verzeld, door niemand beschermd! Niets heeft hij wat hem beschut tegen 't wild gedierte of den woesten roover, die de streken, die hij doortrekt onveilig maken en ten ware de Heere zijn schutsheer en behouder ware geweest, hij had nimmer het doel van zijn tocht bereikt. Maar Jakob ziet zich niet alleen als eenzaam zwerveling, hij aanschouwt zich ook als arm reiziger! Al den rijkdom van 's vaders tent heeft hij moeten achterlaten! Heel zijn bezitting bestaat in een staf om op te leunen en een oliekruikje, om voorkomende wonden te verzachten. De zoon van den rijken herdersvorst moet de herbergzaamheid inroepen van zijn medemensch, of den nacht doorbrengen onder den blooten hemel! O, als Jakob den toestand, waarin hij toen verkeerde en dien, waarin hij zich nu bevindt, als hij staat bij den altaar, vergelijkt, spreekt hij bij vernieuwing het woord, nog onlangs in den gebede zijn mond ontvloden: Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, die Gij aan Uwen knecht gedaan hebt, want met mijnen staf ben ik over den Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heiren geworden!

En die zegeningen worden voor Jakob dubbel dierbaar, omdat ze hem even zoovele bewijzen zijn van Gods trouw. Als hij daar staat bij den altaar en terugdenkt aan de leidingen des Heeren, staat nog zoo glashelder voor zijn geestesoog die onvergetelijke nacht, dien hij doorbracht te Luz. Als de slaap zijn moede oogleden heeft toegesloten, ziet hij in den droom den ladder en op dien ladder de engelen op- en nederklimmen, terwijl van het opperste van den ladder de Heere hem toespreekt: En Ik zal met U zijn en zal u behoeden overal waar gij gaan zult en Ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. O, hoe koninklijk heeft de Heere die belofte vervuld! Jakob is gered uit de hand van Laban, hij is bewaard voor het zwaard van Ezau, hij is wedergebracht in Kanaan en alzoo uit al zijne vreezen gered; en waar hij in al die weldaden de trouw des Heeren mag zien, daar vloeit zijn mond

Sluiten