Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien althans dit zaad niet door de zorgvuldigheden des levens en de verleidingen der wereld is verstikt. Alleen daar, waar alzoo de wortel der zaak gevonden wordt, kunnen wij elkander helpen in het wieden van het onkruid, elkander bijstaan tegen de verleidingen der wereld, elkander opwekken om den goeden strijd te strijden.

In de dagen, die wij thans beleven, nu de middelen van gemeenschap op het gebied des geestes zoo vele, de litteratuur van alle soort zoo machtig geworden is, hebben wij, veel meer nog dan vroeger, eene opwekking noodig om scherp toe te zien wat men ons aanprijst als resultaat van nieuw inzicht en wetenschappelijk onderzoek; het kwade zaad wordt met kwistige hand gestrooid.

Nieuwe levensbeschouwingen worden, om ze ingang te doen vinden, in den vorm van korte spreuken samengevat en deze als leuzen aangeheven voor partijgenooten. Niet zelden is daarin een element van waarheid en recht uitgedrukt, dat echter vermengd is met een geheel verkeerd beginsel. Het schip voert eene vlag, die de lading niet dekt.

Wie dus niet overrompeld wil worden en in 's vijands macht zijn nog vóór hij zelf het weet, die volge steeds het woord: „Beproeft de geesten of zij uit God zijn."

Eene dier leuzen van den nieuwen tijd is deze: „Niet op het kennen, maar op het kunnen komt het aan." Dit beginsel wordt thans door velen praktisch toegepast en theoretisch verdedigd en aanbevolen, en heeft voor den praktischen mensch zoozeer een schijn van waarheid, dat het ons niet verwondert, wanneer we

Sluiten