Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien, dat zeer velen ook onder ons het aanvaarden. En toch is het eene bedriegelijke leuze, een valsch beginsel, dat in zijne gevolgen verderfelijk is en wortelt in het ongeloof.

Vergunt mij u dit in weinig woorden aan te toonen en u op te wekken om in het licht van Gods Woord steeds de rechte verhouding tusschen kennen en kunnen in het oog te houden.

Ik noemde de leuze: „Het kunnen is meer dan het kennen", eene van den nieuwen tijd.

Sedert de laatste helft van de vorige eeuw hebben, door stoom en electriciteit, de industrie en het verkeer eene ongekende hoogte bereikt, waardoor concentratie van arbeidskracht en van kapitaal ontstond, en deze beide, hoezeer ook dikwijls vijandig tegenover elkander staande, werkten samen om eene macht voort te brengen, zooals de wereld tot dusver niet gekend had. Het is eene macht geworden, die meer vermag dan de politieke macht en reeds begonnen is deze aan zich dienstbaar te maken. In 1884 werd in het land, dat toen bij uitnemendheid het land van handel en nijverheid was en dat de grootste bezittingen in alle werelddeelen bezat, in Engeland, een verbond opgericht, de „Imperial Federation League", dat ten doel had de verschillende deelen van het onmetelijke Britsche rijk nauwer met elkander te verbinden en alzoo zijne macht te vergrooten. Daarmede had het begrip Imperialisme zijne intrede in de wereld gedaan, een begrip, (en ik leg allen nadruk op dit woord) een begrip dat reeds zoo onnoemelijk veel ellende heeft gebracht, en, ook op anderen

Sluiten